Jaarvergadering uitgesteld

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Agenda Algemene Vergadering maandag 7 maart 2022 . . . (verslag)

Het WCG bestuur had voor 7 maart a.s. 2022 een openbare WCG bestuursvergadering uitgeschreven. Vandaag heeft het bestuur besloten het karakter te wijzigen in een Algemene Vergadering (AV). Doordat pas vrijdag 25 februari j.l. de landelijke corona maatregelen versoepeld werden, heeft het bestuur in het algemeen belang en om met enige zekerheid een datum vast te kunnen stellen waarop een AV daadwerkelijk kan plaats vinden, nu pas een besluit kunnen nemen over de datum voor de AV.

Ook een jaarvergadering zal zo spoedig mogelijk worden uitgeschreven. Voorgenomen datum voor de jaarvergadering is 20 april a.s. De beschikbaarheid van de locatie moet nog gecheckt worden. Reden voor deze gekozen datum en vermelding nu is, is dat indien er bestuursleden gekandideerd worden dit 6 weken voorafgaande aan de jaarvergadering dient te gebeuren. Die ruimte biedt het bestuur graag.

Ter informatie (statuten WCG, artikel 10.2):

"Tot het opmaken van zulk een voordracht (van een bestuurslid, red.) zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet zes weken vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat."

Algemene Vergadering, 7 maart 2022. Aanvang 20 u, locatie buurtcentrum "Op Mars", HW Mesdagstraat 72, Groningen.

Het thema van deze vergadering zal vooral in het licht staan van de toekomst van het WCG. Zie hiervoor de voorgaande berichten op de WCG website.

Agenda:

 • Opening om 20 u
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Uitgegane stukken
 • Toekomst, 4 scenario’s: maximaal 20 minuten per scenario: voor- en nadelen (en evt statutaire mogelijkheden en beperkingen)
 • Voorgenomen datum jaarvergadering woensdag 20 april 2022
 • Instellen kascontrole commissie
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting uiterlijk om 22 u

André Wolff, voorzitter WCG


 • 12 februari 2022 Update van het bestuur

Al lang is het stil. Door de Corona maatregelen, maar ook omdat de ontwikkelingen t.a.v. de bestuurssamenstelling stil staan. De huidige voorzitter heeft begin vorig jaar aangegeven dat het voorzitterschap hem niet meer past. De tijd ontbreekt hem. Ondanks diverse oproepen gedurende ruim 2 jaar lukt het niet om vacatures voor het bestuur op te vullen. Voor de huidige bestuursleden is dat mede aanleiding om na te denken over de rol en toekomst van het WCG. Voor wie is het? Wie heeft er belang bij? Gaat het om belangenbehartiging voor bewoners van schepen in Groningen? Lukt dat goed? Dient het WCG als gesprekspartner voor de gemeente? Vertegenwoordigt het bestuur alle WCG-leden? Is het bestuur in staat de (?) belangen goed te behartigen? Heeft het WCG voldoende draagvlak? Heeft het WCG toekomst? Over dit alles en meer hebben we vragen. Hoe kan of moet het WCG verder?! De relatieve rust van afgelopen tijd heeft ook de mogelijkheid gegeven om na te denken over scenario’s naar de toekomst. Graag bespreekt het bestuur deze met de leden. Scenario’s waar het bestuur aan denkt zijn onder meer:

 • Een WCG in rust, met een slapend bestuur, alleen actie indien nodig
 • Een WCG zonder bestuur, maar met een redactieraad voor website
 • Het WCG opheffen
 • Nieuwe bestuursleden melden zich, via bestuur of via ALV

Elk scenario heeft voor- en nadelen en misschien zijn er ook andere scenario’s. Nu de Coronamaatregelen langzaam versoepeld worden kan het bestuur gaan nadenken over datum en plaats om een ALV te houden. Goed om te weten is ook, dat recent enkele leden het bestuur benaderd hebben met het verzoek een ALV uit te schrijven. Dat sluit mooi aan bij het het voornemen van het bestuur, nu de Corona maatregelen het weer meer toelaten. Zodra de datum bekend is laten we dit weten!

André Wolff, voorzitter WCG


 • 26 oktober 2021 Update van het bestuur

De ALV, die in oktober gepland was en in eerste instantie naar november verplaatst zou worden, moet wederom uitgesteld worden. Er moeten nog enkele randvoorwaardelijke zaken vanuit het bestuur geregeld worden, voordat de ALV doorgang kan vinden. Tijdens de nog te plannen ALV, waarvan de datum nog nader bekend gemaakt zal worden, zal ook hierover nadere uitleg gegeven worden.

André Wolff, voorzitter WCG


 • 28 september 2021 Bericht voor de WCG-leden


Op 4 oktober a.s. was de ALV gepland. Een belangrijk onderwerp hierbij is de toekomst en het voortbestaan van het WCG. Helaas lijkt, zoals eerder aangegeven, opheffing geen ondenkbaar scenario. Na 2 jaar zoeken is er geen belangstelling voor de huidige vacatures in het bestuur; dit terwijl het bestuur ook al enige maanden onderbemenst is.

Voordat opheffing werkelijkheid wordt, is het nodig om alternatieve scenario’s te onderzoeken voor de toekomst van het WCG. Deze leg ik graag aan de leden voor. Dit onderzoek kost tijd. Daarom wordt de ALV uitgesteld, vooralsnog tot maandag 1 november a.s., maar indien nodig langer. Mochten er leden zijn die ideeën hebben over de toekomst van het WCG, dan hou ik me aanbevolen om deze te vernemen. Contact met mij kan worden opgenomen via onderstaand mailadres.


meer informatie


Met vriendelijke groet,

André Wolff, voorzitter WCG

woonschepencomite.groningen@gmail.com