Gemeenteraad stelt nieuwe regelgeving vast, inclusief binnentreden woonboten zonder voorwaarden

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

9 september 2020


De gemeenteraad heeft zoals verwacht het complete pakket aan nieuwe regelgeving voor wonen op het water vastgesteld (videoverslag).


SP, CDA en 100% Groningen hebben dit amendement ingediend om artikel 39 (binnentreden van woonboten zonder toestemming) uit de nieuwe VOV te schrappen omdat het feitelijk overbodig is nu woonboten in de Woningwet zijn ondergebracht. Het amendement is helaas verworpen met 26 tegen 17 stemmen.


Citaat uit het verworpen amandement:

Constaterende dat

- In de Verordening Openbaar Vaarwater expliciet wordt benoemd dat “De in artikel 38 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd tot het betreden van en/of binnentreden in een schip zonder toestemming van de bewoner/gebruiker.”

- Er strenge voorwaarden zijn voor het betreden van en/of binnentreden van een woning en dat deze net zo goed voor schepen gelden.

Overwegende dat:

- Het onnodig en overbodig is om dit artikel in deze verordening op te nemen.

- Het vreemd overkomt op bewoners van schepen wanneer het betreden en/of binnentreden in het schip zonder toestemming van de bewoner/gebruiker zo expliciet in deze verordening wordt opgenomen.

Besluit: ...

De Verordening Openbaar Vaarwater 2020 vast te stellen (...) met dien verstande dat artikel 39 uit de Verordening Openbaar Vaarwater wordt geschrapt.


Artikel 39 Binnentreden

De in artikel 38 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd tot het betreden van en/of binnentreden in een schip zonder toestemming van de bewoner/gebruiker.


  • In de vorige Verordening werden er nog duidelijk voorwaarden gesteld aan het binnentreden en die zijn nu om onbegrijpelijke redenen verdwenen. En dat is zeer zorgelijk. Uit de VOV 2006:

Artikel 37 Binnentreden

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het betreden van en/of binnentreden in een schip zonder toestemming van de bewoner/gebruiker.Artikel 6:3 Binnentreden woningen

1.Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening, behoudens hoofdstuk 3 (regulering prostitutie), gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

2.De in artikel 6:2, derde lid, bedoelde ambtenaren, voor zover zij zijn belast met de opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in de artikelen 3:14, derde lid, en 3:21, eerste lid, zijn bevoegd zonder toestemming van de bewoner in een woning binnen te treden waar een overtreding van een dergelijk strafbaar feit wordt gepleegd of naar hun redelijk vermoeden wordt gepleegd.

3. De in artikel 6:2, derde lid, bedoelde ambtenaren zijn in het kader van hun toezichtstaak bevoegd zonder toestemming van de bewoner in een woning binnen te treden, als daar bedrijfsmatig prostitutie plaatsvindt.


Artikel 3:14 Leeftijd, verblijfstitel en intakebewijs; verbod werken voor onvergund bedrijf

3. Het is een prostituee verboden werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten

1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een prostituee van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.