Bewoners Oosterhamrikkade niet serieus genomen, "cultuurverandering" ver te zoeken

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Geachte leden van de raadscommissies Ruimte & Wonen en Beheer & Verkeer,


Op 20 januari zijn wij per brief geïnformeerd dat het college van B&W heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woongebouw met 180 één-kamer appartementen op Oosterhamrikkade 103-107.

Naar aanleiding van deze aanvraag hebben wij de bijgesloten zienswijze ingediend. In de zienswijze verwoorden wij onze zorgen en leggen wij uit waarom wij van mening zijn dat deze afwijking van het bestemmingsplan voor ons nadelig uitpakt.

Wij hadden gehoopt dat deze zienswijze zou hebben geleid tot een dialoog om te kijken in hoeverre er mogelijkheden zijn de ontegenzeggelijk negatieve consequenties van deze ontwikkeling voor ons als directe omwonenden tot een acceptabel niveau te brengen.

Helaas heeft het college voor een formele afhandeling gekozen, waarbij in de zienswijzen-nota op een nogal oppervlakkige manier op een aantal zienswijzen wordt ingegaan en deze worden “weerlegd”.

Mede in het licht van de moeizame totstandkoming van het bestemmingsplan steekt de door het college gekozen opstelling ons zeer. Met name dat de aanvraag sec getoetst wordt aan de voorschriften van het bestemmingsplan terwijl het om buitenplanse afwijkingen gaat, die een ontwikkeling mogelijk maakt die wezensvreemd is aan de toelichting van het bestemmingsplan, is voor ons niet te volgen.

Wij begrijpen niet waarom er uitgebreide inspraakprocedures bestaan om een bestemmingsplan vast te stellen, terwijl het college gemachtigd is zonder tussenkomst van de raad dergelijk verstrekkende buitenplanse afwijkingen toe te staan. Wat voor planologische rechtszekerheid kan hier nog aan ontleend worden?

Vanaf 2013 hebben wij bij de projectleider, de politiek en de wijkwethouder om maatregelen gevraagd voor de te verwachte parkeerproblemen bij de ontwikkeling van honderden nieuwe woningen aan de Oosterhamrikkade zuidzijde.

Wij vinden het zeer teleurstellend dat het college zich in haar verweer verschuilt achter de beleidsregels parkeernormen 2012 en te kennen geeft geen problemen te verwachten, dit terwijl wethouder van der Schaaf tijdens een verkiezingsdebat in 2013 er al op wees dat deze regels buiten het betaald-parkeer-regime niet effectief zijn.

We moeten constateren dat 5 jaar co-creatie en participatie verspilde moeite is geweest. Deze zienswijzen-nota toont aan dat B&W ons niet serieus neemt, wij hebben de indruk dat er sprake is van een terugwaartse beweging naar de tijden van voor de “cultuurverandering”.

Graag zouden wij op korte termijn met u van gedachten wisselen over deze gang van zaken.


Met vriendelijke groeten,


Jaco Belgraver

Buurtcommissie Woonschepen Oosterhamrikkanaal