Woonvisie gepresenteerd, vraagtekens over wonen op het water

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Het college van b&w heeft de woonvisie voor de komende jaren vastgesteld, hierin staat ook een paragraaf over Wonen op het Water die de nodige vraagtekens oproept.Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de bespreking van de nieuwe Woonvisie in de raadscommissie Ruimte en Wonen op woensdag 10 juni het volgende.

In de Woonvisie is een paragraaf opgenomen over Wonen op het Water, die mogelijk een verkeerde indruk wekt.

- Waterbewoners krijgen hun vergunning niet "om niet". Het overgrote deel van de huidige woonbootbewoners heeft een marktconforme prijs betaald voor een woonboot met een overdraagbare ligplaatsvergunning.

- De opmerking dat ligplaatsvergunningen "nog" overdraagbaar zijn is zeer verontrustend voor degenen die een woonboot met een overdraagbare vergunning hebben gekocht.

- Slechts circa 15 ligplaatsen zijn de afgelopen 15 jaar via de wachtlijst uitgegeven.

- Het beperken van de overdraagbaarheid en het beprijzen van nieuw uit te geven ligplaatsen gaan niet samen. Het WCG heeft aangegeven dat nieuw te ontwikkelen waterkavels zoals in Meerstad in eigendom gegeven kunnen worden tegen een marktconforme prijs. Openbaar vaarwater kan en mag niet geprivatiseerd worden. Hiervoor volstaat het huidige publiekrechtelijke vergunningensysteem uitstekend.

- De gemeente heeft nog steeds ongeveer 20 bestaande ligplaatsen niet opnieuw uitgegeven. Het gaat hier onder andere om ligplaatsen die zijn opgekocht voor niet gerealiseerde projecten: de aanleg van de tram (9) en de herindeling van de Woonschepenhaven (8). Momenteel vindt constructief overleg plaats tussen het WCG en de gemeente over het opnieuw uitgeven, dan wel het vervangen van deze ligplaatsen.

- Op dit moment is een wetswijziging in voorbereiding met als doel om alle woonboten als bouwwerk aan te merken. Dit betekent dat woonboten onder de Woningwet gaan vallen en op termijn moeten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Dit kan zowel voor de gemeente als voor waterbewoners grote gevolgen hebben die haaks staan op (gewenst) gemeentelijk beleid.


Met vriendelijke groet,

Dirk van Driel (voorzitter Woonschepencomité Groningen)