Verslag algemene vergadering 30 november

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

ALGEMENE LEDENVERGADERING WCG

Gehouden op woensdag 30 november aan boord van “De Witte Zwaan”

1. Opening/welkom en vaststelling van de agenda

De voorzitter heet de aanwezigen (zeventien inclusief bestuur) welkom en opent de vergadering. Er zijn zeven berichten van verhindering. De meeste aanwezigen hebben een uitnodigingsbrief in de bus gehad, enkelen waren ook via een buurtapp op de hoogte. Het zou goed om met alle groepsappbeheerders in contact te raken. Terwijl de presentielijst rondgaat wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Status financiën – afsluiting jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 t/m 22 september

De penningmeester licht het financieel overzicht van de ongebruikelijk lange periode toe. De periode is zo lang omdat het voorgaande bestuur op geen enkel moment tijdens zijn zittingsperiode financiële verantwoording heeft afgelegd. De penningmeester wil nu schoon schip maken. Het is goed om daarbij op te merken dat het huidige bestuur niet over de statutair verplichte administratie heeft kunnen beschikken. Ondanks herhaald verzoek heeft het vorige bestuur die niet overhandigd. Het gepresenteerde overzicht is dus een reconstructie op basis van bankgegevens. Ook die kwamen pas na vele contacten met ING en KvK beschikbaar, omdat de bankrekening geblokkeerd bleek.

Inhoudelijk komt het erop neer dat in 2019 nog conform de begroting van het eervorige bestuur geld is uitgegeven, dat er daarna nog incidentele uitgaven zijn gedaan maar dat er geen subsidie-inkomsten zijn veiliggesteld, waardoor over de gehele periode een nettoverlies van iets meer dan €4000 is ontstaan. Het overzicht is door de kascommissie gecontroleerd en correct bevonden. Een van de aanwezigen zou graag de namen van de leden van de kascommissie naast hun handtekening op het overzicht zien, en ook de vermelding WCG. Met inachtneming van deze laatste opmerking stelt de penningmeester voor de situatie te accepteren zoals die is. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord en verleent het bestuur daarmee décharge. We kunnen weer vooruitkijken. Er is inmiddels subsidie aangevraagd en verkregen voor 2023.

3. Speerpunten gemeentelijk overleg

Door de grote geografische spreiding en de soms tegenstrijdige belangen is het onmogelijk om als bestuur alle belangen in gelijke mate te behartigen. Met de wethouder is daarom afsproken een beperkt aantal beleidsonderdelen als speerpunt te beschouwen. De voorzitter licht toe welke prioriteiten het bestuur zou willen leggen: ligplaatsen, eigenaarschap en duurzaamheid.

De “routekaart naar 550 ligplaatsen is verstoft, maar zonder nieuwe ligplaatsen zit alles op slot. Een idee is om de aanleg van ligplaatsen te koppelen aan woningbouw. Het is op zijn minst vreemd dat de woningvoorraad in de gemeente gestaag groeit, terwijl het aantal ligplaatsen gestaag afneemt en in steeds meer gevallen ook nog eens onbewoond blijkt. Dat worden dan kantoren, of toeristenappartementen. De wachtlijst biedt geen perspectief meer op een vergunde ligplaats. Het bestuur wil zoeken naar openingen om die tendens om te keren.

Het eigenaarschap, dus het principe van eigenaar-bewoner, behoeft eveneens aandacht. Een simpele, niet te verifiëren koopovereenkomst kan een verhuursituatie verhullen.

Duurzaam waterwonen zal in de komende jaren voor een groot deel de agenda bepalen. Als houtstook verboden wordt, hebben we een fors probleem. De oplossingen (en kinderziektes) aan boord van de watervilla’s in Meerstad kunnen daarbij leerzaam zijn. Regelingen voor de wal moeten waar mogelijk ook op het water van toepassing zijn. Zonnepanelen op woonschepen mogen nu niet zichtbaar zijn omdat ze zonlicht kunnen reflecteren, ramen in huizen mogen dat onbeperkt. De vergadering is het eens met deze speerpunten.

4. Wijziging statuten

Het bestuur heeft geconstateerd dat de statuten niet zijn toegesneden op modernere overlegvormen zoals het online platform en heeft daarom advies gevraagd bij PlasBossinade. Uit dat overleg kwam naar voren dat de statuten ook niet meer in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving en bleek opnieuw (net als bij de vorige statutenwijziging in 2006) dat het WCG geen deugdelijke ledenadministratie heeft. Dat laatste gaan we dus zeker oppakken. Verdere conclusies en aanbevelingen (niet uitputtend): • doelstelling iets gestroomlijnd maar feitelijk ongewijzigd; • naam wijzigen ten behoeve van het online platform; • zittingsduur van bestuursleden verlengen én maximaliseren (respectievelijk drie en zes jaar, nu twee jaar en onbeperkt voort te zetten; • maximaal vijf bestuursleden; • twee algemene vergaderingen per jaar (nu een). De vergadering stemt in met de geschetste wijzigingen. Het bestuur zal deze in overleg met PlasBossinade verder uitwerken en de concept-statuten in de voorjaarsvergadering ter goedkeuring voorleggen.

5. Platform en onderwerpen die daarop verwacht worden

De penningmeester laat aan de hand van schermafbeeldingen zien wat het online platform ongeveer zal inhouden. Er is een forum Plein Waterwonend Groningen waarin vooral praktische zaken aan bod komen; denk bijvoorbeeld aan tips voor goede adressen. Een ander forum, genaamd Verkenningen, zal zich meer spiegelen aan de speerpunten uit agendapunt 3. We sturen hierin aan op een actieve deelname van het gemeentelijk apparaat.

De maker van het platform in zijn huidige opzet demonstreert de aanmeldprocedure. Een van de aanwezigen merkt op dat je hiermee ook tot een ledenadministratie kunt komen. Dit heeft het bestuur zich ook gerealiseerd.

Voor de mate van openbaarheid zoeken we nog naar de juiste balans. Het platform moet als ontmoetingsplaats vergelijkbaar zijn met een vergaderzaal en een café. Daar draag je geen bivakmuts, net zoals je op het platform herkenbaar moet zijn met je eigen naam. De keerzijde daarvan is dat de inhoud moet worden afgeschermd voor de buitenwereld. Als we in het café met elkaar praten, kunnen voorbijgangers dat zien, maar wordt het gesprek zelf niet opgenomen en uitgezonden. Twee aanwezigen zijn bereid om de proef op de som te nemen en hun ervaringen met ons te delen.

We hopen het platform voor de jaarwisseling in de lucht te hebben.

6. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

Een van de aanwezigen is geconfronteerd met een handhavingsverzoek en vraagt zich nu af hoe het bestuur tegenover dergelijke handhavingsverzoeken staat. Het WCG-bestuur is niet betrokken geweest bij het handhavingsverzoek en op het gebied van handhaving heeft het geen andere rol dan het stimuleren van de gemeente om bijvoorbeeld niet-bewoning (leegstand, airBnB, etc.) tegen te gaan en het adviseren van de gemeente hoe deze kan voorkomen dat het eigen beleid leegstand in de hand werkt.

7. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en sluit de vergadering.