Verslag Algemene Vergadering en toekomstscenario's WCG

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 5 apr 2022 om 09:56

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

27 maart 2022


Verslag WCG vergadering 7 maart 2022


Aanwezig:

Van het bestuur: André Wolff (Koos Westerhoff is wegens omstandigheden afwezig)

Van de leden: Jan Douwes, Karel Hofman, Tonny Horst, Paula Mulder (verslag), Martijn Versteegh, Dirk van Driel, Gert Jan Braas, Marten Albers, Anky Dijkstra, Willemien Onrust, Nico Tiel, Pim Dieters, Henk Dieters


Update van het bestuur

In mei 2019 bestond het bestuur uit André, Koos, Lammert, Gerrit en Dirk (tijdelijk). Dirk is daarna gestopt waarna Lammert ook stopte. Ook Gerrit is ondertussen gestopt en heeft zichzelf ook uit de KvK geschreven waarmee er nog maar 1 bestuurslid ingeschreven stond bij de KvK.

Er is meerdere malen gesproken in het bestuur over de samenstelling en het doel van het WCG. Corona heeft dit proces flink verstoord. De contacten met de gemeente waren ook minder, maar dat is van minder belang omdat er geen dringende zaken spelen.

Gerrit was penningmeester en heeft toegang tot de rekening. Hij heeft geen overdracht gegeven aan iemand anders waardoor het bestuur (André) geen toegang had tot de financiën. Dat wordt nu aangepast. Koos heeft zich inmiddels ook ingeschreven bij de KvK en de gegevens opgevraagd bij Gerrit. Beide heren krijgen binnenkort toegang tot de rekening.

Nico geeft aan dat hij contact heeft met Gerrit en met hem wil bespreken of hij nog een gesprek met André wil hebben. Dit aanbod wordt positief ontvangen.


Ingekomen (voor nu relevante) stukken / documenten / onderwerpen

Brief van 7 leden met het verzoek om een ALV te organiseren. In de brief wordt een voorstel gedaan voor een nieuw bestuur waarbij twee leden aangeven geïnteresseerd te zijn in de bijbehorende bestuursfunctie. Het bestuur heeft besloten om eerst een ‘gewone’ vergadering te beleggen (7 maart) ter voorbereiding van de ALV. In deze vergadering worden meerdere mogelijke scenario’s besproken. De ALV is nu gepland op woensdag 20 april.

André heeft nog een bestuurlijk overleg met de wethouder gehad. André heeft aangegeven dat hij het WCG bestuur niet tevreden is met het contact met de wethouder. Het convenant wordt niet nageleefd. Naar aanleiding daarvan is de tekst van de convenant aangepast in een gesprek tussen het WCG bestuur en ambtenaren. Nadat door de gemeente bij André navraag is gedaan over de huidige situatie heeft de wethouder via Roos Broeders aangegeven dat hij graag ziet dat het WCG blijft bestaan. Reactie van de leden: dat is, vanuit de gemeente gezien, natuurlijk logisch, want dan kan hij aan zijn participatie eisen voldoen.

Er is dus inmiddels een concept convenant. Het is nu aan het WCG om feedback te geven. Dirk waarschuwt dat er goed gelet moet worden dat de passage blijft staan waarin staat dat het advies van het WCG vòòr een bespreking in de gemeenteraad moet plaatsvinden.

André zorgt ervoor dat het concept convenant op de website komt te staan zodat een ieder feedback kan geven.

Er wordt gevraagd of André contact met andere belangenverenigingen heeft (bv buurtvereniging) om te horen hoe het convenant bij hen eruit ziet / werkt. Dat heeft hij niet, heeft hij ook geen tijd voor en hij benadrukt dat het vooral gaat om hoe je met het convenant omgaat.


Scenario’s voor een vervolg van het WCG

Er wordt gesproken over mogelijke scenario’s. Het is niet de bedoeling dat er aan het eind van de vergadering één scenario gekozen wordt. De brainstorm is om inzicht in (on)mogelijkheden te krijgen ter voorbereiding van dit agendapunt op de ALV.

1. Slapend WCG bestuur, alleen actie indien nodig

• Bestuur houdt alle verantwoordelijkheid maar komt alleen in actie als er zaken spelen, maar wie bepaalt dat?

• Huidige statuten zouden dan aangepast moeten worden aangezien daarin zaken staan die dan afgeschaft worden (bv minimaal 7 openbare vergaderingen per jaar).

2. WCG zonder bestuur, maar met een redactieraad voor website

• Het voorstel wordt op de website geplaatst en zal op de ALV een scenario zijn dat gekozen kan worden

• Het platform (website) wordt ingezet voor kennisdeling en communicatie voor & door alle leden

3. Geen WCG bestuur (dus het WCG opheffen)

• De gemeente zal rechtstreeks met de bewoners van de kanaalvakken in gesprek moeten gaan.

4. Voortzetting van de huidige constructie

5. Hybride: bestuur dat in actie komt als het nodig is, met een aanspreekpunt per kanaalvak dat betrokken wordt bij zaken die het kanaalvak betreffen.

• Het bestuur houdt de overall blik en bewoners van kanaalvakken waarbij iets speelt worden actief betrokken

6. De gemeente richt een digitaal loket in voor woonschepenzaken

• Je mist hierbij de binding tussen de bewoners. Info moet op tijd gepubliceerd worden zodat men kan reageren / inspreken.


Aandachtspunten

Hoe zorgen we ervoor dat het ledenbestand up to date blijft?

• ‘nieuwe’ scheepsbewoners kennen het WCG niet

• Deze personen zijn ook niet bij het WCG bekend en worden dus ook niet meegenomen in de communicatie vanuit het bestuur

• In de communicatie voor de ALV kan informatie over het WCG meegenomen worden


Subsidie aanvragen

• De afgelopen twee jaar is er geen subsidie aangevraagd. Voor 2022 wordt dit ook niet gedaan. Het WCG beschikt over een redelijk budget voor toekomstige (juridische) kosten.

Noot: na afloop van de vergadering is tussen André, Paula en Marten besproken of er toch een mogelijkheid is om subsidie aan te vragen gezien de te verwachten kosten voor een platform / aanpassing van de huidige website, waardoor je er wel voor kan zorgen dat een deel van het budget behouden blijft voor toekomstige kosten.


Voorbereiding ALV

• André, Martijn en Paula zorgen voor een uitnodiging

• Jan zoekt in zijn bestanden of hij de verspreidingslijst nog kan vinden. Een ieder wil wel helpen om bij alle schepen de uitnodiging voor de ALV in de brievenbus te stoppen (zoals het al jaren gaat)

• Kascommissie: André vraagt Rob en Hillegonda die in de vorige ALV hebben aangegeven de kascommissie te willen zijn, of ze dit nog steeds willen. Indien dit niet meer het geval is kunnen Martijn en/of Tonny gevraagd worden.

• Er wordt besproken of alle scenario’s van een korte beschrijving worden voorzien zodat deze goed besproken kunnen worden op de ALV. Hier is wat voor te zeggen, maar ook om dit niet nader toe te lichten. Besloten wordt dat alleen een uitgewerkt voorstel van Jan en Nico op de website zal worden geplaatst.


Met vriendelijke groet

André Wolff