Nieuwsbrief WCG juli 2021

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

2 augustus 2021


  • Bestuurlijk overleg met de wethouder (29 april 2021)

Convenant: overleg tussen WCG bestuur en gemeente ambtenaren heeft plaats gevonden om dit document te actualiseren. Een nieuw concept naar aanleiding hiervan is enkele WCG leden voorgelegd voor feed back en is nu onderaan als bijlage bijgevoegd. Het bestuur vraagt de WCG leden om feed back.

Werkgroep Stadhavens: het bestuur heeft op uitnodiging zich laten inlichten over de ontwikkeling Stadshavens. Laagdrempelig zal contact gehouden worden over dit onderwerp.

Noorderhaven: op afspraak om samen door de NH te lopen met Arjen Melchert, heeft het bestuur zich laten inlichten over ideeën over hoe de NH wel of niet vol geacht wordt. Een vervolg gesprek zal na de vakantie gepland worden om samen meer in detail te kijken. Bedoeling is om af te stemmen hoe met het begrip ‘vol’ en lege plaatsen om te gaan. Uiteraard zal dit ook binnen het WCG en vooral met de NH bewoners afgestemd worden.

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Een nieuw potentieel bestuurslid heeft zich gemeld om eventueel de vacature van penningmeester op te vullen. Dit zal tijdens de ALV na de zomer geagendeerd worden. De bestuursperiode van de huidige voorzitter verloopt momenteel. De voorzitter stelt zich niet herverkiesbaar. Naast de potentiële penningmeester zijn er nog bestuursvacatures waarvoor het WCG geïnteresseerden zoekt!!

Wie meldt zich? Of wie weet iemand daarvoor?


  • Bijlage 1: Gemeentelijk verslag Bestuurlijk overleg WCG 29 april 2021

Aanwezig: Roeland van der Schaaf (wethouder)

Klaas de Vries (beleidsmedewerker, waarnemend in dit overleg)

Roos Broeders (specialist bijzondere woonvormen)

André Wolff (voorzitter WCG)

Koos Westerhoff (WCG)

Gerrit de Goede (WCG)


1. Voorstelronde

Klaas de Vries geeft aan dat hij waarnemend bij dit overleg aanwezig is vanuit RBO.

2. Het convenant

Het WCG geeft aan dat zij naar hun gevoel laat betrokken wordt. Het advies valt bijna altijd samen met het besluit. Daardoor is er te weinig tijd om met de achterban te overleggen. Het WCG ziet graag een aanpassing hier in. Er is al eerder afgesproken om een afspraak te maken om het convenant te herijken. Deze afspraak is er echter nog niet gekomen. Het is goed om het convenant tegen het licht te houden, wat is actueel en wat niet. En waar zijn aanpassingen mogelijk en wenselijk.

Het belangrijkste punt is om de adviesfunctie goed te gebruiken en in te zetten. Bij een voorstel aan de Raad hoort een advies van het WCG en voor het collegebesluit moet advies gevraagd worden. Hier zit wel wat spanning, want het gaat dan om een ambtelijk stuk zonder status, het is dan nog intern. Het ligt dan feitelijk “ op straat”. Er zullen dan duidelijke afspraken moeten zijn over geheimhouding. Bv alleen het bestuur betrekken is dan een optie.

Klaas geeft aan dat veel zaken voor burgers al geregeld zijn in reguliere procedures. Het convenant is nu vrij algemeen. Dit zou aangescherpt kunnen worden op beleidsniveau. Gerrit geeft als voorbeeld het suikerunieterrein. Bewoners worden wel enigszins betrokken, maar het zou goed zijn als het WCG om advies wordt gevraagd. Bv over bruggen en ligplaatsen. Het WCG wil graag in een vroeg stadium meedenken.

Klaas geeft aan dat het goed is om bij het convenant te kijken waar het wel en niet over gaat. Goed afbakenen zodat er geen misverstanden kunnen zijn. André heeft het punt dat het er om gaat dat je elkaar goed kunt vinden. Het convenant is geen doel op zich. De waarde zit in samenwerking en communicatie.

Gerrit geeft aan dat het fijn zou zijn wanneer het initiatief om contact te zoeken bij bv een nieuw project bij de gemeente ligt. Maar dat het WCG dit zelf ook kan doen. Roos merkt ook dat er veel projecten lopen op dit moment en veel (nieuwe) projectleiders betrokken zijn. Dat er naar haar mening geen onwil is om het WCG te betrekken, maar dat het een onbekend gegeven is. Zij wijst er binnen de projecten waar zij aan zit wel op.

Koos vult aan dat het WCG niet betrokken is bij Stadshavens en dit wel graag wil. Zeker met het oog op de plek waar Ritsema nu zit.

Actie Roos: Robert Leverman vragen contact te zoeken met WCG m.b.t. project Stadshavens (gedaan) Wanneer er vragen zijn bij het WCG over projecten, dan kunnen deze via Roos gesteld worden. Roos kent de weg binnen de organisatie. Wanneer er weer een watercoördinator is, kunnen de vragen via deze persoon gesteld worden.

Actie André: plant afspraak voor herijking convenant.

3. Steigers WSH

De steigers van bewoners zijn tijdens de revitalisatie door de gemeente (aannemer) vervangen. Er is onduidelijkheid over de omgevingsvergunning hiervoor. Roos heeft navraag gedaan. De steigers zijn rechtswege vergund. Wanneer mensen nu zelf nog bouwen (steigers, terrassen, schuurtjes) dan zullen zij zelf een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Er is inmiddels een nieuwe projectleider gestart om het bestemmingsplan weer op te pakken. Roos zal hem ook wijzen op het WCG.

4. Noorderhaven / ligplaatsen algemeen

In hoeverre is er zicht op de ligplaatsen in de gemeente Groningen. Het WCG heeft er belang bij om dit te monitoren. Roeland reageert door aan te geven dat er een routekaart is. Hierin staat ook hoe we het de komende jaren gaan doen. Bij de routekaart zou ook een overzicht moeten zijn. Roos geeft aan dat het lastig is om de feitelijke situatie (actuele stand) goed in kaart te houden. Of er bv overal wel een boot ligt.

Roeland geeft aan dat een overzicht wel te produceren moet zijn, de routekaart is basis voor. Actie Roos / Klaas: actueel en historisch overzicht aantal ligplaatsen (LPV) in gemeente Groningen maken voor WCG Over de Noorderhaven is het WCG in grote lijnen wel tevreden. Er wordt echter gezegd door de havenmeester dat de haven vol is. Het begrip vol is echter niet duidelijk. Wat is de definitie hiervan. Dynamiek en doorstroming is wel wenselijk en daarom hoort er een objectief criterium te zijn. Roeland geeft aan dat doorvaart belangrijk is en de havenmeester verantwoordelijk is voor de beoordeling. Het WCG heeft een criterium gemaakt als voorstel. Ook heeft zij een lijst van schepen die recht hebben om er te liggen. Op die lijst staan echter ook schepen die er niet liggen en nooit zullen liggen. Door inschrijving op adres is het lastig om er passanten te laten liggen, de vaste bewoner raakt dan namelijk zijn adres kwijt. Om alles goed door te kunnen spreken is het handig dat er een afspraak komt tussen WCG en Arjen Melchert. Hierover is niet afgesproken wie daar voortouw in neemt. Voorstel (bij maken notulen): WCG nodigt zelf Arjen Melchert uit.


  • Bijlage 2, herziening convenant


Convenant Woonschepencomité en gemeente Groningen (CONCEPT)

Het WCG en het gemeentebestuur

Overwegende dat:

  • Partijen willen samenwerken op basis van wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen
  • Partijen de 8 elementen van dit convenant zien als instrumenten om vorm te geven aan het streefbeeld en de intentie van een open adviesrelatie
  • Dit convenant geldt voor onbepaalde tijd en een herziene versie is van het convenant d.d. ??
  • Partijen dit convenant periodiek evalueren tijdens de ontmoetingen tussen bestuur en WCG om de kwaliteit van de samenwerking te bewaken

maken de volgende afspraken:

1. Regelmatig overleg tussen WCG en gemeente Groningen

Partijen hebben regelmatig overleg. Op uitvoerend niveau vindt dit gesprek plaats op project en/of stedelijk niveau met betrokken afdelingen / ambtenaren. Op beleidsmatig niveau vindt twee maal per jaar een overleg plaats met de water coordinator (bij afwezigheid kan de specialist Bijzondere Woonvormen waarnemen). Op bestuurlijk niveau treffen het bestuur van het WCG en de wethouder die wonen op het water in de portefeuille heeft elkaar in ieder geval eens per jaar.

2. Het recht op advies aangaande alle direct op water wonen gerichte aandachtsgebieden

Het WCG heeft het recht op het verlenen van gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van het beleid op het gebied van “ waterwonen”. Het advies betreft primair algemene beleidszaken die alle waterbewoners bewoners gelijk treffen. Het gaat in beginsel om alle dienstactiviteiten van de gemeente op de gebieden van onderhoud, beheer, dienstverlening en andere onderwerpen die door het gemeentebestuur gedelegeerd zijn. Maar het gaat ook om planontwikkeling en andersoortige onderwerpen die specifiek over de gemeentelijke woonligplaatsen gaan. Bij het geven van gevraagd advies is het voor het WCG van belang dat er voldoende tijd is gereserveerd door de gemeente tussen de vraag om advies en het geven van het advies. Het WCG heeft o.a. tijd nodig om haar achterban te kunnen bevragen.

Niet tot dit convenant behoren alle beleidszaken die het water wonen overstijgen, concrete projectplannen die raken aan liggebieden voor woonboten waarbij ook andere overheden, publieke organen, instellingen, bedrijven e.d. betrokken zijn en in het algemeen zaken waarbij belangen via regulier overleg, gebiedsgericht overleg en/of inspraak al tot uitdrukking komen. In die situaties gelden adviezen zonder toepassing van dit convenant en geldt de algemene inspraakverordening. Hierbij kan wel opgemerkt worden dat, wanneer het beheer bij de gemeente komt te liggen, het WCG de gemeente tijdens het proces kan adviseren voor de toekomstige situatie en daarom om advies kan worden gevraagd.

3. Recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk stadium

Partijen willen het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk, omkeerbaar stadium van de besluitvorming vormgeven. Dit geldt voor algemeen beleid, maar ook voor het ontwikkelen van beheer-, onderhouds-, veranderings- en uitbreidingsplannen. Zo wordt de kwaliteit van die plannen en de betrokkenheid van het WCG bij de ontwikkelingen gewaarborgd. Het WCG kan binnen een project adviseren. De gemeente draagt de zorg voor tijdige informatievoorziening opdat het WCG haar taak naar behoren kan vervullen.

Ook is er ruimte voor een zorgvuldige afstemming met of correctie door bewoners en kan de inspraak met zorg plaatsvinden. Bij het organiseren van adviezen wordt rekening gehouden met schoolvakanties (zomer en kerstperiode).

4. Er kan geen finaal besluit worden genomen dan na een advies van het WCG

Deze betrokkenheid in het besluitvormingsproces mondt uit in een eindadvies in een beslissend stadium. Om het belang van de bewonersparticipatie te bewaken wordt aan besluitnota’s een “participatieparagraaf” toegevoegd, deze zit (in principe) standaard in de besluitnota. Hierin staat omschreven hoe bewoners en WCG zijn betrokken bij een voorstel en wat het advies van het WCG is. Mocht het voorkomen dat het WCG niet tot een advies in staat is, dan wordt de reden hiervoor opgegeven.

5. Het gemeentebestuur wijkt in beginsel alleen om zwaarwegende redenen af van een advies. Het gemeentebestuur deelt de reden waarom wordt afgeweken mee aan het WCG.

De uiteindelijke zeggenschap wordt bij het gemeentebestuur gelaten. Om de adviezen gewicht mee te geven, zijn partijen overeengekomen dat alleen van adviezen wordt afgeweken als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Deze redenen worden dan aan het WCG meegedeeld. Er is sprake van zwaarwegende redenen wanneer bijvoorbeeld een advies financieel niet is uit te voeren; wanneer het advies in strijd blijkt te zijn met wet- en regelgeving; wanneer het advies strijdig is met het beleid waarover al besloten is; of wanneer het advies niet in overeenstemming te brengen is met het integraal stedelijk gewogen belang. De beslissing om van een advies af te wijken kan alleen genomen worden door of namens het gemeentebestuur, de (portefeuille)wethouder(s), de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Het WCG verdiept zich op haar beurt in de materie zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er strijdigheid is of kan ontstaan over haar advies.

6. Het recht op informatie over alle direct op het water wonen betrokken zaken

Om adviezen te kunnen verstrekken moet het WCG over voldoende informatie beschikken. Voorwaarde daarvoor is het recht op informatie, waarbij wordt gestreefd naar een permanente informatiestroom in een zo vroeg mogelijk stadium over alle op woongebieden op het water betrokken zaken. De selectie, rangschikking en het inschatten van het belang van de informatie wordt door of namens het WCG geregeld. Daarnaast heeft het WCG ook zelf een onderzoeksplicht. Zij kan zelf informatie zoeken (en vinden) en dit voorleggen aan de gemeente.

7. Bij uitvoering wordt (ongeacht de werkvorm) een planafspraak gemaakt. Bij afwijkingen van die afspraken vindt terugkoppeling plaats voor hernieuwde afstemming.

Waar plannen worden uitgevoerd, moeten ze soms worden aangepast. Het is van belang om samen te werken op een manier die betrokkenheid vergroot en die voorkomt dat verwachtingen over de uitkomsten van het beleid uiteen lopen. Tussen de partijen vindt daarom overleg plaats over de uitvoering van beleid. Deze overleggen verlopen zoveel mogelijk met afspraken vooraf. Wanneer afspraken worden gewijzigd, wordt dat teruggekoppeld. Door te werken aan het realiseren van gemaakte afspraken en door terug te koppelen wanneer bijstellingen nodig zijn, is er meer zekerheid op uitkomsten die voor alle partijen wenselijk zijn.

8. Het WCG heeft de inspanningsverplichting zoveel mogelijk bewoners op het water bij hun activiteiten te betrekken en met zoveel mogelijk bewoners te communiceren (analoog en digitaal)

Het WCG zet zich er voor in om via participatie en samenwerking de relatie met de gemeente te optimaliseren. Het WCG activeert de leden, betrekt nieuwe waterbewoners bij de activiteiten van haar organisatie en communiceert nadrukkelijk met haar achterban. Hierbij kan worden opgemerkt dat het een diverse gemeenschap betreft, hoewel de inzet maximaal moet zijn om iedereen te bereiken, kan niet iedereen bereikt worden en/of is niet iedereen bereid tot contact met het WCG. Bewoners die (individueel) de gemeente benaderen, kunnen door de gemeente gewezen worden op het WCG.


MBT WAT HIER VOLGT:

Krijgt WCG subsidie? Dan is dit al geregeld. Zo niet dan zijn ze een partij als iedere andere. Zoals hier geschreven: hoeft niet in een convenant. Het WCG kan voor het leveren van voldoende kwaliteit en de uitoefening van het adviesrecht – indien gewenst – over ondersteuning beschikken. Deze ondersteuning kan, afhankelijk van de behoefte van de organisatie worden gericht op:

  • Het achterhalen, selecteren, bundelen en inzichtelijk maken van de informatie;
  • Het organiseren van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de goede voortgang en afhandeling van de onderwerpen;
  • Het onderhouden van externe contacten en de verzorging van de correspondentie.

Hoe verwerken we een herziene versie? En door wie wordt deze getekend. De oude versie is voor de gemeente getekend door de burgemeester namens het college en de gemeentesecretaris.

Na herziening intern verdelen, in ieder geval via de directies (en dan teamleiders etc).

Verwerking: hangt mi. ook er van af hoe ingrijpend de wijzigingen zijn.


Met vriendelijke groet,

André Wolff, voorzitter WCG