Inspraakverslag ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

5 maart 2020


Het WCG ontving vandaag het inspraakverslag bij het ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater met de volgende begeleidende brief:


Geachte heer, mevrouw,

Zoals bekend hebben wij in augustus 2019 een inspraakprocedure gestart over het voorontwerpbestemmingsplan 'Openbaar Vaarwater 2019'. U heeft destijds via de gemeentelijke website een inspraakreactie ingediend.

Inmiddels zijn de resultaten van de inspraak en het overleg, dat wij met diverse instanties over het bestemmingsplan hebben gevoerd, verwerkt. Wij hebben op 3 maart 2020 besloten het eindverslag van de inspraak vast te stellen en het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.

Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het voorontwerp, dat in het kader van de inspraakprocedure ter inzage heeft gelegen. Wij zenden u hierbij het eindverslag, waarin u kunt lezen wat het standpunt van het college over uw inspraakreactie is.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Openbaar Vaarwater 2019' ligt met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00. Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op met deze link

Het digitale plan met identificatienummer NL.IMRO.0014.BP592OpnbVaarw2019-ow01 vindt u op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Met ingang van 19 maart tot en met 29 april 2020 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, p/a Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website actuele bestemmingsplannen door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8016.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar mw. C. Versloot, telefoonnummer: (050) 367 88 89, emailadres: claudia.versloot@groningen.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen, namens hen, concerndirecteur Groningen, namens deze,

P.E. Boer, teamleider Ruimtelijk Beleid & Ontwerp