WCG aan gemeenteraad: Aanpak Noorderhaven veroorzaakt grote zorgen en problemen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


5 mei 2019


Geachte leden van de nieuwe gemeenteraad,

Het Woonschepencomité Groningen (WCG) is al meer dan 35 jaar de bewonersorganisatie voor alle ruim 500 woonboten in de gemeente Groningen, zoals is vastgelegd in dit convenant met de gemeente. In die hoedanigheid vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.

Het college van B&W presenteert in uw commissie Ruimte en Wonen op 8 mei een plan van aanpak voor de Noorderhaven als discussiepunt. De stukken met een korte toelichting en een TV-reportage vindt u hier. Het WCG heeft het college een beknopt advies gegeven.

Kern van de zaak

De gemeente legt een serieus probleem, het wel of niet voldoen van een woonschip aan de Verordening Openbaar Vaarwater (VOV), neer bij de bewoners, terwijl de gemeente zelf verantwoordelijk is geweest voor de toelating van de woonschepen tot de Noorderhaven. De regels zijn sinds 2002 niet veranderd. Sinds september 2018 verkeren mogelijk 36 huishoudens in onzekerheid over hun huisvesting, danwel over enorme kosten die gemaakt moeten worden om aan regels te voldoen waaraan eerder al eens getoetst is. Hoe lang gaat deze onacceptabele onzekerheid nog duren ?

Plan van aanpak heeft geen kans van slagen en negatieve gevolgen

Aangezien de gemeente niet hard zal kunnen maken dat er schepen zonder toestemming in de Noorderhaven liggen en de schepen vrijwel niet veranderd zijn sinds binnenkomst, is het zeer onwaarschijnlijk dat er woonschepen langs juridische weg verwijderd kunnen worden. Nog los van het feit dat zo'n bewoner dan feitelijk dakloos wordt. Onbewoonde schepen zijn een ander verhaal, daarvan vindt het WCG al decennia dat ze niet in de haven thuishoren. De gemeente heeft geen enkel idee waar de schepen die men kwijt wil heen moeten, noch ligt er een financiering van dit plan van aanpak op tafel. De onrust die inmiddels in de haven is ontstaan zal het lastig maken schepen vrijwillig te verplaatsen, een wens van de gemeente die door de bewoners niet begrepen wordt en ingrijpt in de sociale structuur van de haven. De gevolgen van uitsterf-constructies voor de beeldkwaliteit van de haven laten zich raden. Kortom: dit plan van aanpak zou wel eens bijzonder negatieve gevolgen kunnen hebben.

Proefprocedure in verband met nieuwe woonbotenwet

Een belangrijke vraag voor de toekomst van de Noorderhaven is of er volgens de nieuwe wet verduidelijking voorschriften woonboten (2018) drijvende bouwwerken in de Noorderhaven liggen. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2017 besloten (raadsbesluit) dat er zowel drijvende bouwwerken als varende woonschepen in de Noorderhaven kunnen en mogen liggen. Dat geeft uiteraard een geheel ander beeld dan een vrijhaven met "in- en uitvarende, tijdelijk verblijvende woonschepen" waar het college het nu over heeft, een utopie uit een andere tijd. Denk ook aan de huisnummers die de schepen inmiddels hebben. De doorstroming vanuit de Noorderhaven naar nieuwe ligplaatsen is sinds 2010 volledig tot stilstand gekomen.

De vraag of er drijvende bouwwerken in de haven liggen is nog steeds niet beantwoord. De proefprocedure die het WCG daarover met de gemeente had afgesproken is niet doorgegaan omdat het onmogelijk bleek om een schip met bijbehorende omstandigheden te vinden dat representatief is voor de gehele haven. Er zouden dus meerdere procedures gestart moeten worden. Omgekeerd kan gesteld worden dat indien de gemeente dit plan van aanpak doorzet er genoeg procedures zullen volgen en de werking van de wet vanzelf duidelijk wordt. Kern van het verschil van inzicht tussen de gemeente en het WCG is dat de gemeente stelt dat er uitsluitend varende woonschepen in de Noorderhaven mogen liggen en dat dit geen drijvende bouwwerken zijn. Maar omdat de gemeente in deze brief ook aangeeft dat de woonschepen niet daadwerkelijk hoeven te varen (permanent stil mogen liggen) stellen het WCG, woonbotenadvocaat mr. Cor Goudriaan en advocatenkantoor PlasBossinade dat er dus wel degelijk drijvende bouwwerken in de haven liggen.

Zie ook: Brief WCG aan de gemeenteraad over aanpak Noorderhaven (4 februari 2018)


Alle informatie over het Noorderhaven-dossier op een rij met deze link.


Tot slot nog even iets anders

In de media kan de indruk gewekt zijn dat het WCG mede verantwoordelijk is voor het verdwijnen van een horecaterras bovenop een authentiek woonschip, de Ludina. Dit is niet het geval, met deze link treft u een korte toelichting.


Met vriendelijke groet,

Dirk van Driel (voorzitter WCG)

Noot: Zoals ik mezelf al langere tijd heb voorgenomen stop ik maandag 6 mei tijdens de WCG-jaarvergadering na 6 jaar als voorzitter van het WCG. Ik blijf voorlopig nog wel beschikbaar voor vragen over lopende woonbotenzaken. André Wolff is de beoogde nieuwe voorzitter.