Stand van zaken Oosterhamrikzone

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

De ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé is als gevolg van de crisis en het afblazen van de tram in de prullenbak beland. Inmiddels waait er een nieuwe wind bij ROEZ, een open en transparante werkwijze. Sinds een paar jaar zijn wij als buurtbewoners betrokken bij het proces van co-creatie om met zijn allen invulling te geven aan de nieuwe ontwikkelingen. Er komt geen nieuwe visie maar we werken met een Routekaart.

Wij doen hier graag aan mee, echter we zitten wel opgescheept met een erfenis van de oude visie, namelijk de gebruiksregels voor de groene oever van het bestemmingsplan Waterrand Oosterparkwijk.

Grote bouwprojecten zijn niet meer te financieren, daarom wordt er nu ingezet op de ontwikkeling van kleine deelgebieden. Om dit te bevorderen zal het verblijfsklimaat vooraf moeten worden aangepakt in plaats van achteraf. Onze tuinen en schuurtjes maken deel uit van deze aanpak.

Op 19 november 2013 is de Routekaart Oosterhamrikzone besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Het is een dynamisch document dat vatbaar is voor herijking en uitwerking, en het is nadrukkelijk de bedoeling dat die Routekaart verder ontwikkeld wordt met burgers en bedrijven uit het gebied. Zo'n werkwijze heeft grote voordelen want er is veel meer ruimte voor inbreng vanuit de omgeving. Dat juicht de raadscommissie ook toe maar tegelijkertijd ligt er minder vast en dat is soms weer lastig.

Omdat de ontwikkelingsvisie is ingetrokken, lijkt het ons redelijk dat ons walgebruik vergelijkbaar geregeld zal worden als in de rest van de stad waar sprake is van decennia lang gebruik van de oever, en niet zoals nu het geval is in een afwijkend bestemmingsplan.

Dit hebben we de politiek voorgelegd. Men stond hier niet direct afwijzend tegen over, maar helaas kwam er geen duidelijke uitspraak hoe we verder gaan. De projectleider moet het walgebruik in overleg met ons regelen, er is ruimte voor discussie maar de grenzen blijven onduidelijk.

Hoewel de projectleider Oosterhamrikzone de intentie had uitgesproken in februari 2014 van start te gaan met de aanpak van de tuinen en schuurtjes, is er tot nog toe geen initiatief hiertoe genomen.

Het begint er op te lijken dat de ruimte die de routekaart biedt vooral wordt aangegrepen voor initiatieven op het gebied van jongerenhuisvesting, de enige vorm van woningbouw die op dit moment nog schijnt te renderen. In eerste instantie was alleen jongerenflat de Groenling aan het Wielewaalplein voorzien. Inmiddels zijn er plannen voor grootschalige permanente jongerenhuisvesting in het voormalige distributie centrum van het UMCG aan de verharde kade bij de Kapteijnbrug; het voormalig UWV gebouw bij de Wielewaalflat; de ABN/Amro-locatie aan de noordzijde en de Taxicentrale-locatie aan de zuidzijde van het kanaal.

Als deze plannen allemaal doorgaan zal dit een grote impact hebben op onze woongenot. Hoe zal het zijn als deze honderden jonge buren met hun vrienden op een zwoele zomeravond in de groene oever komen recreëren. Kunnen we harde garanties krijgen dat de bouw van de honderden appartementen met een parkeernorm van 1 op 10 in de toekomst niet tot een te kort aan straatparkeerplaatsen gaat leiden? Om maar eens een paar punten te noemen...

Omdat voor een aantal plannen moet worden afgeweken van het bestemmingsplan zal er besluitvorming moeten plaatsvinden die ons de mogelijkheid biedt onze belangen bij de politiek te bepleiten.

Een andere ontwikkeling die ons op dit moment bezig houdt is de planvorming rondom de vervanging van de Korrewegbrug en de eventuele realisatie van een ontsluitingsweg via de Oosterhamrikzone (een lang gekoesterde wens van het UMCG). Op uitnodiging van de provincie zitten we in de klankbordgroep voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

De insteek van ons is om de nieuwe Gerrit Krolbrug open te houden voor zowel auto- als fietsverkeer en een auto ontsluiting via de Oosterhamrikkade zo lang mogelijk uit te stellen. Als er toch een ontsluiting komt dan is er in ieder geval spreiding van het verkeer mogelijk over twee routes in plaats van concentratie via één route, de Oosterhamrikzone.

We ondersteunen de Vereniging Bedrijven Noord Oost in hun initiatief een fietsbrug langs de busbaan te bouwen. Het gaat niet alleen om de fietsbereikbaarheid van Beijum maar ook om forensen en Stadjers die op de fiets van en naar Kardinge (of bedrijven terrein Ulgersmaweg) willen.

Een positieve ontwikkeling is dat de verharde kade van het kanaalvak bij de Kapteijnbrug mogelijk groen zal gaan worden. Hoe dit er uit zal gaan zien en wat de gebruiksmogelijkheden van de woonschepen zullen zijn zal de toekomst uitwijzen.


Jaco Belgraver