Overleg WCG-bestuur met wethouder Van der Schaaf

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 6 juli heeft er bestuurlijk overleg plaats gevonden met wethouder Roeland van der Schaaf.

Dit overleg zal (weer) minimaal 2 keer per jaar plaatsvinden. De volgende onderwerpen zijn besproken:

Convenant gemeente en WCG

We hebben aangegeven dat het convenant niet goed wordt uitgevoerd waardoor de positie van het WCG ondermijnd wordt. De wethouder gaf aan dat het tijd is het convenant te evalueren op inhoud, vorm en proces.

Artikel 39 (Binnentreden)

Dit artikel in de voorgestelde Verordening Openbaar Vaarwater 2020 staat op gespannen voet met de wet. De wethouder gaat hier naar kijken. Vóórdat welstand, waterregels en bestemmingsplan definitief worden goedgekeurd zal de wethouder er voor zorgen dat het WCG alsnog geraadpleegd wordt.

Woonschepenhaven

Ook de problematiek met betrekking tot de WSH is aan de orde gekomen (gas, water onder andere). De wethouder gaf aan dat hij gelooft dat er problemen zijn maar dat er geen of te weinig formele meldingen binnenkomen. Ook het verstuiven van zand kwam aan de orde. Ritsema moet het nathouden, echter R. Bol huurt van Ritsema (grondstoffen noord nl vof, Bornholmstraat 4 Groningen). Doordat de wethouder te weinig meldingen heeft ziet hij te weinig aanleiding om in te grijpen. Advies is dus aan de WSH bewoners om zoveel mogelijk formeel te melden bij de gemeente, maar dat ook in kopie aan het WCG bestuur te doen. Dan kan het bestuur hier in mee-monitoren. Verder wachten we nog steeds op het onderzoeksrapport van Blygold, maar de wethouder geeft aan meer te hechten aan formele meldingen dan aan weer een nieuw rapport, zoals van KIWA (dat had het WCG voorgesteld).

Ligplaatsen en uitgifte

In paragraaf 2.3.2 (bladzijde 14) van het BOV is een nieuw uitgiftesysteem voor ligplaatsen aangekondigd. Tegelijkertijd nemen we waar dat er er meer open plekken ontstaan en ligplaatsen niet opgevuld worden. Het aantal plaatsen moet daarnaast omhoog naar 550. Momenteel zou het aantal 434 zijn exclusief Noorderhaven. De uitbreiding kan diverse vormen betreffen, traditionele maar ook tijdelijke ligplaatsen en waterkavels. We hebben aangegeven dat het WCG belang hecht aan de vaste ligplaatsen en in compensatie of invulling van leeggekomen plaatsen. Afgesproken is een monitor in te stellen voor het werkelijke aantal ligplaatsen, zoals ook voor huizen bestaat. Het nieuw te ontwerpen vergunningstelsel moet verder helderheid brengen. Henri Vos is aangesteld als projectleider hiervoor. Overleg tussen hem en het WCG zal half augustus volgen. In het najaar komt dit punt terug op de agenda van het bestuurlijk overleg.


Met vriendelijke groet

André Wolff