Kennismaking met wethouder Van der Schaaf: "Nieuw beleid moet kostendekkend zijn"

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Maandagmiddag 6 januari hebben Nico Tiel en Dirk van Driel namens het nieuwe WCG bestuur kennisgemaakt met wethouder Roeland van der Schaaf van Ruimte en Wonen. De wethouder werd geflankeerd door Alfred Kazemier (directie Ruimtelijke Ordening) en Anne Helbig (beleidsmedewerker en eerder belast met het project Wonen op het Water).

Zoals te verwachten viel heeft dit kennismakingsgesprek niet veel concreets opgeleverd. De wethouder gaf aan vooral de beeldkwaliteit op het water van belang te vinden.

Aan het WCG werd gevraagd of zij verder wil met Anne Helbig om de draad op te pikken bij versie 0.3 van Wonen op het Water. Hierop heeft het WCG-bestuur aangegeven wat haar uitgangspunten zijn en dat er eerst harde toezeggingen moeten komen dat de RZB overeind blijft en de herinvoering van liggeld uitgesloten is. En dat de overdraagbaarheid van vaste ligplaatsen een gegeven is. Ook bepaalde aannames van de gemeente kloppen niet: het is onjuist dat circa 30% van de vergunninghouders met hun ligplaatsvergunning een "cadeautje" van de gemeente hebben gekregen. De wethouder gaf aan het niet te willen hebben over de bestaande, maar over de nieuw uit te geven vergunningen. Overigens vindt het WCG versie 0.3 zo'n veelomvattend stuk dat het overleg zich zou moeten toespitsen op concrete, realiseerbare onderdelen.

Op de vraag van het WCG of er een concreet bedrag op tafel ligt dat door de woonschippers opgebracht moet gaan worden gaf de wethouder een ontkennend antwoord. Wel stelt hij dat nieuw beleid kostendekkend moet zijn. Op dit punt is het WCG-bestuur niet gerust, dat heeft de teruggetrokken versie 0.4 wel uitgewezen. Het kan niet zo zijn dat voor zaken, die door de gemeente als knelpunt bestempeld worden, de oplossingen door de waterbewoners betaald moeten gaan worden.

De vraag aan de wethouder om nu eens één van de nieuwe criteria voor verwaarlozing uit te leggen leverde geen helder antwoord op en met een glimlach werd gesteld dat de beleidsambtenaren daar erg goed over hadden nagedacht. Tja.

Ook op de voorbeelden die het WCG gaf van schendingen van het convenant tussen WCG en de Gemeente kwam de wethouder niet met een duidelijke reactie. Zorgwekkend.

Verder is de verhoging van de electriciteitsprijs in de Noorderhaven met 40% door het WCG aangekaart. Het levert de gemeente slechts een paar duizend euro op, maar kost de meeste bewoners honderd euro per jaar. De wethouder heeft toegezegd dat hier opnieuw naar gekeken zal worden. (meer informatie)

Op het laatste agendapunt van het WCG, een voorstel voor hertelling van het aantal ligplaatsen, is niet inhoudelijk in gegaan. De wethouder stelt kwaliteit boven kwantiteit te verkiezen. Het zal duidelijk zijn dat het WCG aangegeven heeft hier anders over te denken met het oog op de lange wachtlijst.

Tot slot gaf de wethouder te kennen dat er de komende maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen geen belangrijke beleidsvoorstellen meer te verwachten zijn. Het is wachten op het nieuwe college-akkoord. Kennelijk gaat het er nu vooral om om met elkaar in gesprek te blijven.