Advies WCG voor college van b&w over plan van aanpak Noorderhaven

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Groningen, 8 november 2018

aan: college van b&w gemeente Groningen

betreft: advies plan van aanpak Noorderhaven

kenmerk: 7171139


Advies Woonschepencomité Groningen (WCG) voor het plan van aanpak Noorderhaven

Van de heer Kazemier ontvingen wij namens de concerndirecteur van de dienst Ruimtelijke Ordening het plan van aanpak Noorderhaven voor advies, met als bijzondere voorwaarde dat het plan niet met derden gedeeld mocht worden vanwege gevreesde onrust naar aanleiding van de inhoud. Die vrees lijkt ons gegrond. Het WCG adviseert het college van b&w dan ook dringend voor een andere benadering van de Noorderhaven te kiezen. De voorgestelde aanpak zal enerzijds leiden tot grote onrust onder de bewoners en tot vele juridische procedures en anderzijds tot onverkoopbare schepen met alle gevolgen van dien voor het aanzien van de haven. De voorgestelde aanpak zal dus het tegenovergestelde beeld van een dynamische haven met in- en uitvarende schepen opleveren.

Het WCG adviseert te kiezen voor een positieve benadering

Essentieel is daarbij dat de bewoners zekerheid krijgen over de verkoopbaarheid en financierbaarheid van hun schepen. Dat gegeven bepaalt primair of het rendabel is om in het schip te investeren. Subsidie voor een lik verf is een aardig gebaar maar de echte investeringen beginnen vaak onder water. Indien er voor de gemeente ongewenste schepen in de haven liggen dan is het bieden van een serieus alternatief de enige oplossing. Men kan daarbij denken aan het bieden van alternatieve ligplaatsen of het uitkopen van de betreffende schepen. Het WCG blijft graag constructief meedenken over de toekomst van de Noorderhaven.

Toelichting

De kern van onze kritiek is dat de gemeente stelt dat mogelijk 39 en in ieder geval 21 schepen van de 63 schepen niet aan alle eisen van de Verordening Openbaar Vaarwater voldoen en dus niet in de haven mogen liggen. De bewoners worden daarbij als mogelijke "overtreders" aangesproken, die wellicht zelfs de haven moeten verlaten dan wel voor enorme kosten komen te staan om het schip aan te passen. Het WCG vindt deze benadering onacceptabel omdat alle schepen met toestemming van de gemeente in de Noorderhaven liggen. De gemeente heeft toelatingsbrieven, huisnummers en vuilwaterinstallaties aan de huidige schepen en hun bewoners verstrekt en heft daarnaast roerende zaak belasting dan wel liggeld voor de aanwezigheid in de haven. Omdat aan veruit de meeste schepen de afgelopen jaren niets is veranderd zullen de bewoners niets begrijpen van de huidige handhavingsplannen en zich uitermate bedreigd voelen omdat hun huisvesting in het geding is. Daarnaast herkennen de bewoners de "problemen" niet waar de gemeente het over heeft. De handhavingsactie is ingegeven door stadsadvocaat Trip met als doel om te voorkomen dat meerdere schepen in de haven onder het overgangsrecht van de nieuwe woonbotenwet vallen en daardoor gelijkgesteld worden aan bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt (*). En dat is zeker niet aan de bewoners uit te leggen.

(*) advies Trip d.d. 8 november 2017, pagina 2 (uitgebreide versie).

Juridische haalbaarheid

Het WCG en de geraadpleegde advocaten achten het niet erg waarschijnlijk dat de huidige schepen langs juridische weg verwijderd kunnen worden. Het verwijderen van schepen zonder het bieden van een alternatieve ligplaats maakt de bewoners bovendien feitelijk dakloos. Het is moeilijk voorstelbaar dat een rechter daarin mee zal gaan.

Proefprocedure om vast te stellen of er meerdere drijvende bouwwerken in de Noorderhaven liggen

Uit voorbesprekingen door het WCG en advocatenbureau PlasBossinade is gebleken dat een dergelijke procedure op dit moment en onder de huidige omstandigheden weinig zinvol is.

Herschikking Noorderhaven

De bewoners begrijpen niet waar dit voor nodig is, in de huidige schikking bestaat een bijzonder sociaal evenwicht. Indien het college kiest voor het voorliggende plan van aanpak valt er geen enkele medewerking voor welke verplaatsing dan ook te verwachten.

Certificaat van Onderzoek

Om te mogen varen dienen schepen groter dan 20 meter (of met een waterverplaatsing (blokvolume) van 100 m3 of meer) per 1 januari 2019 te beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO). De woonschepen in de Noorderhaven mogen permanent stil liggen en hoeven derhalve niet over een CvO te beschikken. Indien CvO-plichtige schepen in de Noorderhaven moeten kunnen aantonen dat ze kunnen varen zal de wet overtreden worden indien het schip niet over een CvO beschikt. Na 1 januari 2019 is het voor bestaande schepen vrijwel onmogelijk om nog een CvO te verkrijgen in verband met het verlopen van de overgangsregeling.

Nieuwsbrief WCG voor de Noorderhavenbewoners

Het WCG heeft de Noorderhavenbewoners op 5 september 2018 met deze nieuwsbrief geïnformeerd.


Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Dirk van Driel (voorzitter)