Aantal vaste ligplaatsen in de gemeente Groningen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

pdf-printerversie


In de structuurschets Watergang (1999) zijn 431 vaste ligplaatsen voor woonboten vastgesteld met het voornemen dit aantal uit te breiden.

In 2005 wordt vastgesteld dat er 434 vaste ligplaatsen zijn en voorgesteld om dit aantal met 24 uit te breiden. De 8 nieuwe ligplaatsen aan het Noord Willemskanaal (Brailleweg) worden daarbij buiten beschouwing gelaten, maar zijn wel opgenomen in het uitbreidingsplan

In 2010 levert het aanwijsbesluit een aantal van 436 vaste ligplaatsen op en is door de gemeenteraad unaniem besloten dat dit aantal niet mag afnemen.

In juni 2015 is de Woonvisie 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook in dit beleidsplan wordt uitgegaan van 434 vaste ligplaatsen.

De ruim 60 woonschepen in de Noorderhaven (vrijhaven), de 9 ligplaatsen in het Hoornse Diepje (Meerschap Paterswolde) en de waterkavels in Meerstad zijn bij de vaststelling van het aantal ligplaatsen buiten beschouwing gelaten.


Wachtlijst en uitbreiding ligplaatsen

Gezien de lange wachtlijst voor een vaste ligplaats is het altijd het streven van de gemeenteraad en het WCG geweest om het aantal ligplaatsen uit te breiden. In 1994, 1996 en 2010 zijn daadwerkelijk nieuwe ligplaatsen aangelegd. In 1994 zijn drie nieuwe ligplaatsen aangelegd in het Reitdiep (Van Goghstraat), in 1996 zestien ligplaatsen in het Noord-Willemskanaal, in 2010 zes nieuwe ligplaatsen aan de U.T. Delfiaweg en nog eens twee in het Noord-Willemskanaal. Deze ligplaatsen zijn uitgegeven via de wachtlijst.

Het aantal nieuwe ligplaatsen is ver achtergebleven bij de aantallen waar de gemeenteraad in het verleden om gevraagd heeft. In 1994 werden 48 en in 2005 32 nieuwe ligplaatsen voorgesteld, daarvan zijn er uiteindelijk slechts 16, respectievelijk 8 daadwerkelijk gerealiseerd, terwijl er in dezelfde tijd ook soortgelijke aantallen ligplaatsen zijn verdwenen. Van een uitbreiding van het aantal ligplaatsen waar de politiek om had gevraagd is dus feitelijk geen sprake geweest. (lees meer).

Het WCG heeft al jaren het gevoel dat het gemeentebestuur niet echt een uitbreiding van ligplaatsen wil en dat tal van mogelijkheden niet serieus en daadkrachtig zijn aangepakt.


Ligplaatsen verdwenen

Anno 2013 constateert het WCG dat naar schatting 20 verdwenen vaste ligplaatsen opnieuw (eventueel elders) uitgegeven zouden moeten worden. Er zal een officiële telling moeten plaatsvinden om vast te kunnen stellen hoeveel ligplaatsen precies zijn verdwenen. Ligplaatsen die zijn aangelegd in het kader van de eerder genoemde uitbreiding van het aantal ligplaatsen zouden hierbij buiten beschouwing gelaten moeten worden.

Ligplaatsen zijn verdwenen doordat de gemeente ze heeft opgekocht maar niet opnieuw heeft uitgegeven. Een aantal is opgekocht voor uitvoering van het beleidsplan Watergang (1999-2012), 9 ligplaatsen zijn opgekocht voor het afgeblazen tram-project (2012) en in de Woonschepenhaven zijn circa 10 ligplaatsen verdwenen (2003-2012). Een ligplaats aan de Stationsweg die is vrijgekomen bij de laatste uitbreiding van het aantal ligplaatsen (2010) moet ook nog opnieuw worden uitgegeven.


Alternatief voor het opkopen van ligplaatsen

Met het opkopen van ligplaatsen heeft de gemeente gebroken met de goede gewoonte dat een vergunninghouder een gelijkwaardige vervangende ligplaats krijgt aangewezen indien zijn of haar ligplaats moet wijken voor een hoger belang.

Zo werden in 1994 in één overleg van WCG, gemeente en vergunninghouders drie nieuwe, vervangende ligplaatsen aangewezen en geaccepteerd om ruimte te maken voor de aan te leggen Griffebrug over het Winschoterdiep. Een zeer voordelige oplossing.

In 2003 zijn twee nieuwe ligplaatsen aangelegd in het Boterdiep om een sociaal probleem in de Woonschepenhaven op te lossen. De twee vrijgekomen ligplaatsen in de Woonschepenhaven zijn nooit opnieuw uitgegeven. Ook hieruit blijkt dat, indien nodig, zeer vlot nieuwe of vervangende ligplaatsen kunnen worden gerealiseerd.


Waterkavels in Meerstad

Waterkavels zijn door de gemeente verkochte stukken grond met water erboven en kunnen niet aangemerkt worden als ligplaatsen in de zin van de Verordening Openbaar Vaarwater. Ook het bureau Meerstad geeft in 2011 aan dat het hier om een nieuwe woonvorm gaat. ..(brochure)

De waterkavels kunnen derhalve niet meegerekend worden bij het vastgestelde aantal ligplaatsen. Daarnaast is de lange wachtlijst voor ligplaatsen gepasseerd.

Het is sterk de vraag of het verkopen van grond met openbaar water erboven juridisch wel klopt. Het feit dat het in enkele andere gemeenten ook gedaan is zegt hierbij niet zoveel.