2005

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

WOONSCHEPENKRANT

[[Image:]] Mei 2005 21-ste jaargang

Redactieadres:

Postbus 1130

9701 BC Groningen

[[Image:]]Lees in dit nummer:

 • Jaarvergadering 24 mei in De Witte Zwaan
 • Waterzuivering en statutenwijziging
 • Friso worstelt en komt boven


Wat wil het WCG ?

Het Woonschepencomité Groningen (WCG) is een vereniging van en voor woonbootbewoners die de belangen van woonbootbewoners behartigt.

Doelen die het WCG nastreeft zijn:

 • voldoende (meer) ligplaatsen.<
 • wonen op het water betaalbaar houden.
 • gelijke behandeling van woonbootbewoners en wal-bewoners wanneer de woonvorm zelf niet van belang is.
 • een correcte behandeling van woonbootbewoners wanneer de woonvorm wel van belang is. Een behandeling die recht doet aan een erkende woonvorm.* betere rechtszekerheid voor woonbootbewoners.
 • voorkoming van betuttelende regels.

Het WCG wil haar doelen bereiken door te praten met ambtenaren en politici en door de bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die voor hen van belang kunnen zijn. Het WCG is eventueel ook bereid om acties of juridische procedures te voeren, zoals bijvoorbeeld tegen de ongemotiveerde liggelden. Een aantal concrete doelen is:

 • opname van alle bestaande en toekomstige ligplaatsen in bestemmingsplannen.
 • creëren van betaalbare nieuwe ligplaatsen.
 • betaalbare, goed werkende riolering of helemaal geen riolering.
 • huurbescherming voor ligplaatsen.
 • huurbescherming voor de woonruimte op de woonboot.
 • verbetering van de relatie met vertegenwoordigers van de gemeente.
 • verbetering van de kwaliteit van betrokken ambtenaren.
 • continuering van het toestaan van het gebruik van rode gasolie.
 • subsidieregeling voor drijvende monumenten.
 • behoud van de wachtlijst voor ligplaatsen.
 • behoud van de gehele Noorderhaven als "vrijhaven" voor woonschepen.

En verder wil het WCG natuurlijk zorgen voor een goede sfeer tussen de bewoners onderling. Wanneer een bewoner met een probleem zit, dan wil het WCG, wanneer dit binnen de mogelijkheden ligt, graag helpen dit op te lossen.


Voor de bezorging van deze krant en de nieuwsbrieven hebben we nog een paar mensen nodig in de binnenstad (Schuitendiep, Turfsingel, Spilsluizen, Loopende Diep) en in de Woonschepenhaven. Meld je aan voor af en toe een frisse wandeling.


Het bestuur bestaat uit:

Jan Dulfer (voorzitter), Noorderhaven ZZ t/o 8

9712 VP, tel: 314 80 70 jan.dulfer(at)hetnet.nl


Gertjan Timmer (secretaris) Energieweg 1007

9743 AX tel: 318 20 78 gjtimmer(at)wishmail.net


Harm Hazelhoff (penningmeester) Winschoterdiep 1056, 9723 AC, tel: 31 806 27


De nieuwe Woonschepenkrant

Na het krantloze jaar 2004 is hij er dan weer! Dat de krant een jaar niet verschenen is komt doordat diverse redactieleden wegens persoonlijke omstandigheden te weinig tijd hadden om de krant van voldoende hoog niveau te doen verschijnen.

Helaas werd niemand gevonden die de taak kon

overnemen. De noodzakelijke mededelingen voor de bewoners werden per Nieuwsbrief gedaan.

Versterking gezocht!

Het Woonschepencomité is op zoek naar actieve mensen die de redactie willen versterken. Dit kan door het leveren van artikelen en/of foto’s die voor de andere bewoners van belang kunnen zijn.

Er moeten onder de meer dan duizend bootbewoners toch voldoende mensen zijn die een interessant artikel kunnen schrijven over de bijzonderheden van wonen op het water en wat daarbij zoal komt kijken.

Artikelen over scheepsonderhoud en techniek zijn altijd welkom. Maar ook bijvoorbeeld een meer beschouwelijk stuk over wonen op het water.


Ook voor het benaderen van (nieuwe) adverteerders wordt nog iemand gezocht. Wil je de redactie versterken?

Neem dan contact op met Jan Dulfer

(Zie bestuurslijst voor adres).Afvalwaterzuivering van woonschepen, arken en scharken. Hoe staat het er voor?

[[Image:]]


10.000.000,- euro gaat het kosten om alle 450 woonschepen in de stad Groningen op het riool aan te sluiten.

Dat is wel erg veel geld in de sloot gegooid als je bedenkt dat het milieurendement niet meetbaar is. Er worden al jaren vervuilingsmetingen gedaan, een meting daar waar het water de stad in komt en daar waar het er weer uit gaat. Uit deze metingen blijkt dat onze vervuiling niet meetbaar is.

Dat we het water vervuilen is natuurlijk wel duidelijk. We gooien immers ons afvalwater overboord. Ik denk dat eigenlijk iedereen graag in schoon water wil liggen, het liefst zo schoon dat je er met een gerust hart in kan zwemmen. De kwaliteit van onze woonomgeving zal er door vergroot worden


Waarom moeten we aan het riool?

Omdat er een landelijke wet gemaakt is die zegt dat we na 1-1-2005 geen ongezuiverd water meer mogen lozen op het oppervlaktewater. Deze datum geld voor woningen. Verder zijn er andere data waarop de recreatievaart, de beroepsvaart en de cruisevaart niet meer ongezuiverd mag lozen.

Bovengenoemde wet beoogt het terugdringen van voedingsstoffen in het oppervlaktewater. Teveel voedingsstoffen levert teveel algengroei op wat op haar beurt het water zuurstofarm maakt, wat vervolgens het waterleven ernstig aantast. Met name de landbouw en veeteelt stoten veel voedingsstoffen uit. Ook zij worden hard aangepakt


Hoe kunnen de kosten verlaagd worden?

Alle partijen die hier bij betrokken zijn (de gemeente, de waterschappen en woonbootbewoners) schrikken van de kosten die gemaakt moeten worden om alle woonboten totaal op het rioolstelsel aan te sluiten. Daarom is vorig jaar een overleggroepje opgezet om te kijken hoe hiermee om te gaan, welke speelruimte er bestaat binnen de huidige regelgeving.

Als wij een vermindering van 50% van onze watervervuiling kunnen realiseren, (dit is een creatieve berekening van een andere oplossing, een 6-kuubs septic tank) voldoen we aan de minimumeis van de wetgever.

Als we deze vermindering met 50% willen halen moet met name een oplossing voor het zogenaamde 'zwart water' (pies en poep) worden gevonden. De plas is van deze twee de grootste boosdoener. Dus heren niet meer wildplassen in het water, hoe heerlijk dat ook is! Het 'grijze water' (het waswater) levert veel minder problemen op, tenminste, bij een bewuste keuze van zeepproducten en wat je door de wasbak weg laat lopen.


Diversiteit in oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Zoals op sommige woonboten alleen het 'zwarte water' op het riool aansluiten als het aansluiten voor het afvoeren van het 'grijze water' te veel kosten met zich meebrengt. Daarnaast schepen die makkelijk zijn aan te sluiten voor 100% aansluiten.

Op plekken die zeer moeilijk zijn te ontsluiten met een rioolstelsel kun je voor een alternatieve oplossing kiezen. Bijvoorbeeld een drijvende IBA (individuele behandeling afvalwater) naast, een inboordige IBA of helofyten filterbakken in het schip plaatsen met droogtoiletten.

Waar niet volledig zal worden aangesloten zal gevraagd worden een convenant "Wijs met Grijs" te ondertekenen. Waarin bewoners zich verplichten op een verantwoorde manier om te gaan met het was- en overige water. Bij dit convenant komt een voorlichtingsbrochure. Dit convenant en deze brochure zullen gekoppeld worden aan de uitgifte van ligplaatsvergunningen.


Varende schepen

Voor woningen binnen de bebouwde kom bestaat er een aansluitplicht op het riool, dit is vast gelegd in het bouwbesluit. Maar woonschepen vallen niet onder deze wet. Er is dus geen wettelijke basis om aansluiting op het buizenstelsel af te dwingen. Wel vallen we onder het lozingsverbod, wat geregeld is in een andere wet waar wij wel onder vallen

Er is dan ook afgesproken dat varende schepen zelf mogen kiezen welk systeem zij willen. Dit om te voorkomen dat ze in de toekomst met twee systemen moeten worden uitgerust, een om te liggen en een om te kunnen blijven varen. Maar eigenlijk staat het iedereen vrij om voor een alternatief systeem te kiezen


Wanneer worden de woonboten aangesloten?

Er zal een planning gemaakt worden om binnen 5 jaar die 50% vervuiling vermindering te realiseren. De manier waarop de planning in elkaar gestoken zal worden is nog niet helemaal rond.


Proefopstellingen

Het ligt in de bedoeling om van de diverse oplossingen een proefproject te realiseren. Een aantal zijn al geïnstalleerd. Zo is er een opstelling van :

- een droogtoilet en een inboordige IBA van de firma Ecosave. Deze opstelling is te zien aanboord van de Hoop op Zegen van de familie Sadler in de Noorderhaven tel: 06 - 22108585 / e-mail: sadle(at)sadler.nl


- een droogtoilet van de Twaalf Ambachten en een IBA van de firma Ecosave staat aanboord van de Onrust dit schip ligt aan de H. de Grootkade 1009 tel: 3135492 / e-mail: d.dresscher(at)worldonline.nl


- een droogtoilet en een waterfilter in de vorm van een plantenbak ter grootte van een wasmachine die in de woonkamer geplaatst kan worden van de Twaalf Ambachten kun je bekijken bij Harm van der Veen, Lopende Diep 1004, tel : 3188566 / e-mail: mail(at)harmvanderveen.nl


Hoe staat het nu met de kosten?

De verwachting is dat de kosten door de diversiteit in oplossingen gehalveerd kunnen worden.

Maar is deze ontwikkeling nu ook gunstig voor de euro's in onze portemonnee? Dat is nog een grote vraag. In eerste instantie werd in de overleggroep door de overheden geopperd dat de bewoners per aansluiting € 4000,- moesten bijdragen waar wij nog al geschokt op reageerden. Er is al jurisprudentie op dit gebied en daarin wordt gesteld dat een bewonersbijdrage van € 3200,- als redelijk wordt ervaren door de Rechter. Dus die vierduizend was wel buitensporig veel, zeker gezien in het licht van die 50% kostenvermindering die al was geboekt. Als die € 4000,- zou blijven staan wilden wij ook tot elke druppel aangesloten worden. Dat genoemde bedrag is intussen van tafel en er wordt nu gesproken over een paar honderd euro. Maar niets is nog zeker in dit proces!


[[Image:]]

Harm van der Veen bij zijn waterfilter


Impasse

Het overleg zit intussen in een flinke impasse. De overheden komen er onderling niet uit.

De waterschappen (zij zijn de toezichthouders op de naleving van de wet) wensen niet substantieel bij te dragen aan de aansluiting van de woonschepen en wijzen naar de gemeente (die heeft een 'zorgplicht' om de aansluiting te realiseren). De Gemeente staat op het standpunt dat deze investering niet doelmatig is, gezien het niet-meetbare milieurendement. Als de waterschappen het toch persé willen dan moeten ze ook maar flink in de buidel tasten.


Het gevecht

Komt de gemeente hier nu mee weg - met dit standpunt? De gemeente zegt er alle vertrouwen in te hebben dat zij niet verplicht zal worden deze rendementsloze uitgave te hoeven doen. Toch gaat de gemeente niet vrijuit. Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw heeft de gemeente via de zogenaamde 'verfijningsregeling' een subsidie van het rijk ontvangen om nog onaangesloten panden binnen de bebouwde kom aan te sluiten op het riool. Ook woonboten vielen hier onder. De Gemeente heeft toen in al haar wijsheid besloten om deze gelden maar aan andere projecten te spenderen. Waarschijnlijk is het Blue Moon-festival hiermee gefinancierd.


Het overlegclubje wordt voorgezeten door Ingenieursbureau Tauw. De opdracht voor dit bureau is: het proces dat moet leiden tot beperking van ongezuiverde lozingen door woonschepen tot een goed einde te brengen. Dit bureau wordt overigens betaald uit een Rijksfonds.

Van dit bureau wordt nu verwacht dat ze met voorstellen komen om uit de impasse te raken.

[[Image:]]

[[Image:]]


iba aan boord


Standpunt van het WCG

In 2004 rolde bij ons, bewoners van woonschepen, arken en scharken, een aanslag rioolbelasting op de deurmat.

In de toelichting op deze aanslag en later ook in de motivatie op bezwaren, werd gesteld dat wij ons afvalwater loosden op het open riool. De stadswateren werden als een deel van het rioolstelsel aangemerkt. Het Noord Willemskanaal uitgezonderd. Wij zijn dus al aangesloten op het riool en betalen daar ook rioolbelasting en zuiveringslasten voor.

Rioolbelasting is een belasting om het buizenstelsel in stand te houden en uit te breiden. Als de gemeente van mening is dat wij op een andere wijze van ons afvalwater moeten ontdoen gaat ze dat zelf maar betalen.


Meer informatie is te vinden op de volgende web-sites:


www.lwoorg.nl Website van het landelijk woonboten overleg, zeg maar de belangenbehartiger van woonbootbewoners op landelijk niveau.


www.ibahelpdesk.nl Uitgebreide web-site uiteraard over de ontwikkelingen in IBA land maar er is ook informatie over wetsteksten etc. op te vinden


www.de12ambachten.nl Hier kun je informatie vinden over droog toiletten en plantenbak filter.


www.ecosave.nl Hier tref je informatie aan over kleine IBA's en droogtoilettenKlaas Jan Wind

Jaarvergadering

24 mei, 20:00

De Witte Zwaan

Dinsdag 24 mei zal de jaarlijkse ledenvergadering van het Woonschepencomité Groningen gehouden worden. Adres: De Witte Zwaan (passagiersschip van de AMVV), Eemskanaal NZ (achter Praxis-Damsterdiep).

Aanvang vergadering 20:00 uur, zaal open 19:30

Deze vergadering is voor alle woonschipbewoners in de gemeente Groningen toegankelijk.


Aan de orde komen o.a. het jaarverslag, financieel verslag, verkiezing van bestuursleden, zaken die voor het komende jaar van belang zullen worden, zoals watergang en riolering.


Bestuursverkiezing

De bestuursleden zijn in principe gekozen voor een periode van twee jaar. Hierna treden ze af en kunnen ze zich eventueel weer verkiesbaar stellen.


Aftredend en weer verkiesbaar zijn:

Jan Dulfer, Gertjan Timmer.


Harm Jan Hazelhoff is zittend bestuurslid


Gezocht: enthousiaste, betrokken mensen.

Door een vrij algemeen gebrek aan tijd komen de huidige bestuursleden niet voldoende toe aan alle bestuurstaken. Als de taken verdeeld kunnen worden over meer personen zal dit de slagvaardigheid zeker vergroten.


Ogenschijnlijk zijn er niet zulke grote problemen voor bootbewonend Groningen.

 • Het liggeld is omgezet in RZB
 • Er is een nieuwe V.O.V. (Verordening Openbaar Vaarwater).
 • Het baggeren van de kanaalvakken lijkt redelijk voorspoedig te verlopen.


Er zijn echter nog voldoende zaken die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

 • De, al dan niet, aansluiting op het rioolstelsel moet goed worden geregeld.
 • De uitvoering van “Watergang” moet serieus worden aangepakt.
 • Het overheidsbeleid t.a.v. de woonschepen moet in zijn algemeenheid nauwlettend worden gevolgd.


Verder zijn er vrijwilligers nodig voor het verspreiden van nieuwsbrieven en de Woonschepenkrant.
Heb je interesse? Meld je aan bij het bestuur.
Ook voor meer inlichtingen over de diverse taken.
Voor een bestuursfunctie aanmelden vóór de jaarvergadering van 24 mei.


[[Image:]]


[[Image:|thumb|]]


Woonschepencomité Groningen

Jaarrekening 2004


Debet

Saldo giro per 1 januari 2004€ 962,13

Saldo leeuwrekening per 1 januari 2004€ 5.898,52

Subsidie gemeente Groningen€ 3.451,00

Rente leeuwrekening€ 65,07

_________ +

Totaal€ 10.376,72


Credit

Huisvesting € 42,00

Organisatie € 359,19

Juridische adviezen € 1.417,47


Saldo giro per 31 december 2004€ 2.594,47

Saldo leeuwrekening per 31 december 2004€ 5.963,59

__________ +

Totaal€ 10.376,72===== JAARVERSLAG 2004 ===== Zoals gewoonlijk loopt het jaarverslag ongeveer vanaf de vorige jaarvergadering tot de jaarvergadering van dit jaar, dit om de laatste ontwikkelingen nog te kunnen melden. Het blijft lastig om met een kleine groep actieve mensen alle van belang zijnde zaken aan te pakken. Soms worden bezwaartermijnen door de veelheid van onderwerpen overschreden, nieuwsbrieven komen slechts mondjesmaat uit, het maken van de woonschepenkrant kost veel moeite.De kleine groep verdient uitbreiding, vooral ook met nieuw bloed. In ieder geval heeft Harjan Prins van “De kleine zorg” (Noorderhaven) zich tot onze vreugde als eerste gemeld als kandidaat-bestuurslid. Er zijn echter meer kandidaten/actievelingen nodig. Armen uit de mouwen


en kop uit de kraag! Opgeven kan tot een week voor de vergadering bij een van de huidige bestuursleden.


Ligplaatsen


Volgens ons schoot het met de nieuw te maken ligplaatsen niet hard op. Begin 2004 lagen er uitgewerkte plannen, die al met diverse belanghebbenden (provincie, waterschap, bedrijven in de buurt, etc.) besproken waren. Er kwamen allerhande nieuwe (voor ons oude) ideeën op bij de nieuwe projectmanager Nijhoff, waar dan weer over gesproken moest worden en berekeningen bij gemaakt werden enz., enz., enz. Reden voor ons om in het najaar de wethouder (Willem Smink, dus) te benaderen om onze zorg hierover uit te spreken. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat nu de plannen bij B&W liggen (overigens zijn eerdere plannen meermalen teruggestuurd). Bovendien heeft de wethouder onlangs in de raadscommissie toegezegd dat de plannen binnenkort voorgelegd worden aan de gemeenteraad. We zullen zien.


Nu het baggeren in de Diepenring klaar is, hebben we wederom aangedrongen op het nakomen van een oude afspraak, namelijk dat na het baggeren plaatsen die “tijdelijk” achtergehouden werden heruitgegeven zouden worden. Dit heeft succes gehad. Onlangs heeft de gemeente overleg gevoerd met een delegatie van het WCG en naar aanleiding daarvan besloten een aantal ligplaatsen opnieuw uit te geven. Degenen die op de wachtlijst staan hebben daar inmiddels bericht over gehad, samen met de wachtlijstcontrole, die elk jaar plaatsvindt. Gegeven de bepalingen in de nieuwe VOV (vijf meter onderlinge afstand en ouderwets schip in de binnenstad) was een aantal plekken te klein geworden, die zullen middels de nieuw aan te leggen plaatsen gecompenseerd worden.Of alles vervangen kan worden is afhankelijk van de beslissing door de gemeenteraad over nieuwe plekken.

[[Image:]]

Wallenkanten


Na veel overleg met een onderhandelingsdelegatie (betrokkenen en WCG), en een behoorlijke investering van ons in advocaatkosten was er midden van afgelopen jaar een bruikbare overeenkomst voor het gebruik van de “Groene oevers” klaar. Uit het vorige jaarverslag :

De overeenkomst geeft de bewoners een zeer sterk gebruiksrecht en schetst in grote lijnen het beeld dat de wallenkanten op termijn zullen bieden. Afgezien van enkele plaatsen waar de schepen nu geheel aan het zicht vanaf de weg onttrokken zijn, zal dit beeld weinig afwijken van de huidige situatie”.

In oktober is er een rampzalig verlopen voorlichtingsbijeenkomst geweest die uiteindelijk meer vragen opriep dan antwoorden gaf. Er is door de gemeente later nog wel een verslag gestuurd, maar alleen aan de aanwezigen, en niet aan allen die in aanmerking kwamen! Daarin is wat nadere uitleg gegeven op vragen op die beruchte avond gesteld waren. Maar er is niet ingegaan op de speciale situatie aan het Boterdiep (alweer een tijd geleden door de provincie/waterschap overgedaan aan de gemeente, toen waren de rechten en plichten volgens de bewoners heel anders geregeld). Daarna werd het oorverdovend stil rondom de wallenkanten en dat is het nog. Hopelijk zijn alle investeringen in tijd en advocaatkosten niet voor niets geweest. Anders loopt het op niets uit en moet een of andere ambtenaar of politicus over tien jaar bedenken dat het allemaal veel eerder geregeld had moeten worden. We zullen zien, het zou niet de eerste keer zijn.


Riolering


Na een jaar praten over onze watervervuiling is het nog steeds onduidelijk wat er nu verder gaat gebeuren. Duidelijk is dat de woonschepen in Groningen op dit moment ongezuiverd op het oppervlaktewater lozen en ook is niet eens te meten hoeveel viezer het wordt door onze bijdrage. De gemeente heeft de plicht een inspanning te leveren om het water schoner te krijgen, het waterschap moet controleren op ongezuiverd lozen. De staatssecretaris die erover gaat heeft besloten dat het verbod om te lozen uitgesteld wordt en dat de gemeente samen met de waterschappen (we hebben er zelfs twee in onze mooie stad) een plan moet maken hoe aan de inspanningsplicht kan worden voldaan. Bovendien geldt voor varende schepen een andere uitleg van de regels. Kortom, het kan (veel) geld gaan kosten en dan zit iedereen in de lucht te kijken. Er zijn ondertussen al allerlei alternatieven voor een afvoerbuizensysteem voor betrekkelijk weinig geld te koop. In december heeft iedereen die erin geïnteresseerd was o.a. kunnen proefzitten op een composttoilet en kunnen kijken naar minizuiveringsinstallaties en documentatie over drijvende IBA’s Inmiddels is bekend dat Wout Veldstra (stadsecoloog) niet vies (!) is van deze alternatieven, maar dat de waterschappen verdeeld zijn in hun standpunt.


Baggeren


Afgelopen jaar is de Diepenring en het Verbindingskanaal uitgediept door de baggeraars. Vooral in de Noorderhaven met z’n over de zestig schepen was het een geschuif van jewelste, ondanks het feit dat bovendien de helft daarvan al tijdelijk ergens anders lag. Je zult maar op een boot wonen. Maar in ook de rest van de kanaalvakken moesten schepen (en vooral hun bewoners !) steeds weer verkassen om de baggeraars de kans te geven hun werk te doen. We hebben van niemand gehoord dat er onoplosbare problemen zijn geweest in dit verband. Er was een grote mate van soepelheid en praktische oplossingsgerichtheid bij de baggerboys en de betrokken bewoners bij al dat geschuif met mensen in boten. Een compliment voor de betrokken bewoners en de aannemerscombinatie Boskalis / Oosterhof-Holman is dan ook op zijn plaats.


In het vervolg op al die verplaatsingen is de afdeling handhaving van de gemeente in de Noorderhaven gaan doen wat van tevoren bekend was, namelijk strikter nalopen of schepen voldeden aan de kwetsbaarheideisen en of ze bewoond werden door de eigenaar, anders konden ze niet terug. Eén scheepseigenaar van een kwetsbaar schip heeft een ligplaats in de binnenstad aangeboden gekregen vanuit de wachtlijst. Een aantal schepen is niet teruggekeerd, dan wel worden verbouwd i.v.m. gangboordhoogte en er zijn een aantal schepen van eigenaar gewisseld, zodat er nu “alleen nog maar eigenaren wonen op onkwetsbare schepen”.


Juridische procedures en aanverwante zaken


Het afgelopen jaar is een aantal bezwaarprocedures gevoerd, omdat er steeds meer ligplaatsen zonder vervanging opgeofferd worden aan allerhande al of niet achterhaalde gemeentelijke besluiten. In volgorde in de tijd :

 • Voorlopig niet uitgeven van een aantal plekken in de Woonschepenhaven. Inclusief een hoorzitting. Resultaat: het WCG heeft geen direct belang en kan dus geen bezwaar maken (=niet-ontvankelijk). Dat we ook voor mensen op de wachtlijst opkomen werd niet meegenomen. Bovendien waren het “voorlopige” maatregelen en daar schijn je geen bezwaar tegen te kunnen maken.
 • tijdelijke ligplaatsen Oosterhaven [[Image:]]Op de Wilhelminakade is een boot opgekocht door de gemeente, verwijderd en daarna is de ligplaats (buiten de wachtlijst om) aangeboden aan een bewoner verderop. Die lag op een plek die in het grijze verleden “wegbestemd” was ten behoeve van zogenaamde zichtlijnen. (We hebben het de hangouderenplek genoemd). Er zaten nog meer juridische haken en ogen aan maar dat maakt het erg onoverzichtelijk, dus die vermelden we hier niet. Omdat we zagen aankomen dat we weer niet-ontvankelijk verklaard zouden worden is het bezwaar samen met een aantal direct belanghebbenden gemaakt. Namelijk mensen die op de wachtlijst staan en daar wel willen liggen. Er is een hoorzitting geweest en zeer kortgeleden hebben we bericht gehad dat we gedeeltelijk gelijk en gedeeltelijk ongelijk hebben. En vervolgens wordt de gemeente in dezelfde brief geadviseerd hoe ze ons gelijk kan “omzeilen”. Overigens was het WCG (los van de bewoners die meededen) hier ineens weer wel ontvankelijk. Wie het snapt mag het zeggen.Als er niet snel ligplaatsplannen aan de raad voorgelegd worden gaat het WCG naar de rechter als logische volgende stap !
 • Uitgeven van een plek aan de Spilsluizen aan een klein bootje waardoor een grotere ligplaats verderop in het rijtje dreigt te vervallen omdat dié dan te klein wordt. Loopt nog.
 • Verlenen van een vergunning in strijd met de verordening (oprekken regels?). We hebben besloten dit bezwaar in te trekken omdat we dan met een kanon op een mug aan het schieten waren maar vooral omdat het te zeer ten koste zou gaan van de betrokken bewoner.


Uit het bovenstaande blijkt dat het WCG zich in steeds vreemdere bochten moet wringen om nog bezwaar te kunnen maken als belangenbehartiger. Dit is trouwens landelijk gezien op veel plaatsen aan de hand. De rechterlijke macht zegt te veel tijd kwijt te raken aan eindeloos doorprocederende belangengroepen en wil dat op deze manier tegengaan. Voor ons reden om in overleg met een advocaat aan een statutenwijziging te gaan werken. Het resultaat vindt U elders in deze krant en wordt op de jaarvergadering besproken en er zullen besluiten over genomen moeten worden.


Inspraakreacties


Ook dit jaar waren er weer gemeentelijke plannen die we voorzien hebben van onze deskundige adviezen.

- Wat te denken van het Eemskanaalgebied waar je in de eerste insteekhaven (bij de sleepbootbedrijven en de containerterminal) een prima gebied hebt om naast wonen bij en naast het water ook wonen OP het water te realiseren. Of de mogelijkheid van een Museumhaven met bewoonde schepen aan het Eemskanaal ZZ, waar veel woningbouw komt. Geeft een prachtig stedenbouwkundig contrast. In de plannen over dat gebied was alleen een opknapbeurt voor de woonschepenhaven te vinden wat betreft waterwonen. Overigens is het heel goed dat voor de woonschepenhaven aandacht is.

-Of Meerstad, U weet wel, waar die grootse waterpartijen komen. Nergens in de plannen van dat gebied is ook maar iets terug te vinden van wonen OP het water. De raadscommissie was het ermee eens dat het toch wel verbazend was. Maar ze komen niet zelf op het idee, evenmin als de wethouder die dat als voorwaarde aan de projectontwikkelaar had kunnen en zou moeten stellen. Onze woonvorm zit nog steeds te weinig en vooral negatief in de hoofden van de plannenmakers.

-De woonschepenhaven krijgt een grote opknapbeurt, wat na jaren achterstallig onderhoud door de gemeente niet meer dan fatsoenlijk was voor de bewoners. De plannen zitten goed in elkaar. Het wordt een soort wijkje met ook huizen op de wal voor mensen die speciaal daar willen wonen. Alleen is de wereld groter dan de woonschepenhaven en het gaat ten koste van (vermoedelijk veel) ligplaatsen. We hebben er op aangedrongen ook te zorgen voor vervangende ligplaatsen en niet alleen maar voor vervangende woonruimte.

-Het gebied rond het Oosterhamrikkanaal gaat op de schop. Er was even onrust omdat het erop leek dat er ligplaatsen zouden verdwijnen, maar dat bleek loos alarm. Een groepje scheepsbewoners heeft zich actief op de plannen gestort omdat er een aanslag dreigt op hun woongenot. Overhellende gebouwen die al het zonlicht wegnemen, bijvoorbeeld. Het WCG heeft ze wat informatie gegeven over haken en ogen bij bestemmingsplannen in relatie tot wonen op een boot. Wie weet hoe de plannen uitpakken.


Intern overleg en ondersteuning


Vergaderingen Woonschepencomité

Het bestuur van het Woonschepencomité vergadert iedere eerste maandag van de maand, voor zover dit geen feestdag is. Bij feestdagen wordt de vergadering een week later gehouden.

Dit zijn openbare vergaderingen, waar nieuwe en lopende ontwikkelingen met betrekking tot woonschepen worden besproken. Bewoners zijn er welkom om hun visie te geven of vragen te stellen. Helaas wordt van deze mogelijkheid niet veel gebruik gemaakt.

Het is natuurlijk ook mogelijk de bestuursleden persoonlijk te benaderen als men vragen of opmerkingen heeft die verband houden met wonen op het water. Tevens bestaat de mogelijkheid via e-mail op de hoogte te worden gehouden van lopende zaken en hierop te reageren.

Als u wilt dat uw e-mail adres wordt toegevoegd aan onze maillijst kunt u een mailtje sturen aan één van de bestuursleden. (Zie adreslijst op pagina 1)


De vergaderingen worden gehouden in een zaaltje van het buurtcomité Schilderswijk.

H.W. Mesdagstraat 72, aanvang 20:00 uur.


Steeds meer wordt er door het WCG gebruik gemaakt van de huidige communicatiemiddelen. Waar het vroeger een goede gewoonte was om bij elkaar langs te gaan, eventueel met dikke pakken gekopieerde stukken gaat nu veel meer via de computer. Ook de gemeente is bijvoorbeeld bereid om uitspraken van de Bezwaarcommissie via e-mail te versturen. Bestemmingsplannen en raads(commisie)stukken zijn vanaf de gemeentelijke website ook in te zien, en je hoeft elkaar alleen te mailen om ze in een grote oplage bekend te maken. Meelezen, corrigeren en aanvullen van dit jaarverslag ging bijv. ook via e-mail. Agenda’s en notulen van de bestuursvergaderingen worden op dit moment verspreid onder zo’n twintig geïnteresseerden, die ook via de verzendlijst op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Op deze manier bereiken we een grotere groep mensen dan voorheen en spaart het stapels papier. Dus opgeven als je hier ook belang bij hebt.


Inmiddels hebben we via een speciale regeling gemiddeld 10 uur per week ondersteuning voor allerhande hand- en spandiensten in de persoon van Martijn Schuitemaker; U mogelijk bekend als oud-bestuurslid. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het archief door hem samen met Jelle de Jong eindelijk uitgezocht en opgeschoond is hoewel er soms iets teveel is afgevoerd. Ook het nazoeken van zaken in bijv. gemeentelijke archieven gaat nu beter omdat er meer tijd voor is.


Jan Dulfer, voorzitter


Waarom en hoe het WCG haar statuten moet wijzigen

Ik zal proberen om het simpel te houden. Degenen die precies willen weten hoe één en ander er in de kleine lettertjes achter de komma uitziet, kunnen zich tot het bestuur wenden.


Statuten zijn eigenlijk niet meer, maar ook niet minder, dan de regeltjes van een wetboek. Een wetboek voor een vereniging zoals het WCG. Hier staat in waaraan de vereniging en het bestuur zich moeten houden en er staat ook in wat de doelstelling van het WCG is. Toen het WCG werd opgericht zijn de statuten door een notaris vastgelegd. De statuten waren zeer doeltreffend en gelden tot op heden. De doelstelling is zo geformuleerd dat het bestuur lange tijd ruim uit de voeten kon met de omschrijving. De wet is in de tussenliggende tijd enige keren gewijzigd, maar de statuten bleven goed voldoen. Het is echter niet een wetswijziging waardoor het huidige bestuur niet goed meer uit de voeten kan met de statuten, het is een beleidswijziging van de Raad van State. Dit is voor bepaalde rechtszaken het hoogste orgaan dat we kennen. De rechterlijke macht zou zich niet met beleid moeten bezighouden, daar is immers de politiek voor, maar ze doet dit wel.

De Raad van State meent zelf dat ze de wet moet interpreteren binnen de in de huidige tijd geldende normen en waarden en dat daarom uitspraken van nu anders kunnen zijn dan enige jaren geleden. Veel anderen in de samenleving menen echter dat de overheid en de Raad van State (met veel oud-politici als lid) erg veel last hebben gehad van actiegroepen die soms met veel succes regelgeving en beleid wisten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de zaak van “de Korenwolf”. De Raad van State zou nu doelbewust proberen de wet wat “handiger” uit te leggen, om zodoende het succes van belangengroeperingen wat in te perken. Voor volkomen oprechte en authentieke bewonersverenigingen, zoals het WCG, blijkt dit een enorme inperking van de mogelijkheden in te houden om de gemeente te kunnen corrigeren.


Een voorbeeld

In een serviceflat moet een nieuwe trap komen volgens de beheerder. De bejaarde bewoners hebben zich verenigd in een bewonersbelangenvereniging. Deze vereniging heeft in haar statuten staan dat ze opkomt voor de belangen van de bewoners van de flat. Deze vereniging maakt bezwaar tegen de trap, omdat deze onveilig is. Veel bewoners van de flat steunen het bezwaar. Het bezwaar wordt door de Raad van State echter niet ontvankelijk verklaard. De rechter zegt hiermee niet of de trap al dan niet veilig is. Hij zegt alleen dat de bewonersvereniging geen belang heeft bij een veilige trap. De vereniging wordt niet rechtstreeks in haar belang getroffen. Een vereniging kan immers niet van een trap vallen en in de statuten was niet vermeld dat de vereniging belang heeft bij veilige trappen. Een paar jaar geleden was zo’n uitspraak nog onvoorstelbaar, toen nam de rechter gewoon aan dat de vereniging werd getroffen in haar belang, omdat de vereniging opkomt voor de belangen van haar leden en die willen een veilige trap.


Gemeente Groningen

Afgelopen jaar heeft het WCG meermalen bezwaar gemaakt tegen diverse beslissingen van de gemeente. Het WCG heeft zich de afgelopen jaren grote zorgen gemaakt over het ligplaatsbeleid van de gemeente en haar “gemakkelijke” omgang met de wachtlijst. Eén van de bezwaren ging over een uitgegeven ligplaatsvergunning. De gemeente had zich niet aan de verordening gehouden.

De gemeente liet weten dat het bezwaar niet ontvankelijk zou zijn, omdat het WCG geen belang heeft bij een ligplaatsvergunning. De gemeente voegde de bovenstaande voorbeeldjurisprudentie bij. Dit was een behoorlijke schok voor het bestuur. Er werd om advies gevraagd bij de advocaten van Plas en Bossinade (bekend van de liggeldzaak). Helaas zijn de mogelijkheden om de schade, die is ontstaan door het nieuwe beleid van de Raad van State, te repareren niet best.


Plas & Bossinade zegt in haar advies dat de belangenbehartiging door rechtspersonen zoals het WCG, steeds moeilijker wordt in de jurisprudentie. Slechts indien het belang van een groep als zodanig in het geding is, en dus voor nagenoeg alle leden van de organisatie gezamenlijk, biedt de statutaire doelstelling om dat collectieve belang te behartigen voldoende grond om als belanghebbende te worden erkend. Indien het om besluiten van de gemeente Groningen gaat waarbij de belangen van een beperkt aantal leden in het geding is, zoals bijvoorbeeld de weigering of verlening van een ligplaatsvergunning, kan het WCG in het algemeen niet meer op eigen naam procederen. Ze kan nog wel als gemachtigde optreden.


De statutaire doelstellingen waren/zijn vrij vaag en daardoor ruim interpreteerbaar, zodat heel veel als doelstelling van het WCG gezien kon worden. Vroeger was dit gunstig, maar nu niet meer. Het WCG moet exact aangeven wat ze tot haar belang rekent. Op die manier wordt de kans vergroot dat een rechter dat belang erkent.


Wat wil het WCG?

Het WCG wenst niet alleen op te komen voor het woon- en leefklimaat van bewoners van woonschepen in enge zin. Het WCG wenst zich daarnaast ook in ieder geval in te (kunnen) spannen voor de uitgifte van zoveel mogelijk (kwalitatief goede) ligplaatsen door de gemeente Groningen. Het WCG voorziet in de nabije toekomst problemen ten aanzien van het aansluiten van woonschepen op de riolering. Ook hier wil het WCG een rol kunnen spelen, al dan niet door het voeren van procedures.

Het WCG behartigt ook de belangen van degenen die graag een (andere) ligplaats zouden willen hebben. Verder wenst het WCG de gemeente aan te kunnen spreken op handhaving van regels en beleid en bovendien wil het WCG graag gesprekspartner zijn/blijven van de gemeente én van andere overheden.

Bovenstaande verlangens kunnen gedeeltelijk worden gedekt door een zorgvuldige statutenwijziging en dat is precies wat het bestuur voorstelt.


Steven Elings

Betrouwbare werven

(door Kees van Oosten)


Aan de muur bij de museumwerf in Vreeswijk, de voormalige scheepswerf van Buitenweg, hangt nog een groot oud bord, waarop staat dat daar de Cebosine leveringsvoorwaarde gelden. Die hielden ondermeer in dat allerlei aansprakelijkheid voor schade werd uitgesloten.

Het contractueel uitsluiten van de wettelijke plicht tot schadevergoeding is tussen grote bedrijven niet ongewoon, maar naar particulieren toe wordt het volgens het Burgerlijk Wetboek geacht onredelijk bezwarend te zijn (BW6: 237). De werf kan zo’n ‘exoneratiebeding’ wel in haar contracten of leveringsvoorwaarden opnemen, maar mag zich er tegenover de particuliere klant niet op beroepen. Het beding is nietig, ook als de particuliere klant ermee akkoord is gegaan. Een stukje extra consumentenbescherming van de wet. Een en ander betekent dat de werf gewoon aansprakelijk is voor brandjes door laswerk, beschadiging van glas door slijpsel, lekkage door slordig of ondeskundig laswerk (water tussen de scheepshuid en de dubbeling). Dat wordt niet anders wanneer de klant een handje meehelpt. Hij kan vaak immers de risico’s van werkzaamheden niet inschatten, zodat de werf zich niet achter het meewerken van de klant kan verschuilen.

[[Image:]]

Veel particuliere bezitters van boten weten niet dat zij de werf aansprakelijk kunnen stellen voor schade die door werkzaamheden op de werf is ontstaan. Meer in het algemeen wordt het risico van schade door ondeskundig werk naar mijn idee teveel bij de particuliere klant gelegd, die vaak niet kan beoordelen of het geleverde laswerk goed is of niet. Als er slordig of te dun gelast wordt bij het aanbrengen van een dubbeling kan er water kruipen tussen de dubbeling en de huid. Dat gaat in de loop van jaren roesten en de gevolgen zijn voor de klant.

Ik zou het een goed idee vinden als de keurmeester ook achteraf de geadviseerde reparaties kwam bekijken en met name de kwaliteit van het laswerk. Dat betekent dat er met teren gewacht moet worden totdat het laswerk is gedaan. Ik heb met verbijstering gezien dat er ‘voor de zekerheid’ tixophalte (bitumineuze pasta) over opgelaste klinknagels en lasnaden werd gesmeerd. Voor zo’n truc hoef je bij inspectie achteraf niet bang te zijn. Een beetje keurmeester weet trouwens bij welke werf hij nauwelijks hoeft te inspecteren en bij welke werf hij extra moet opletten. Als het nu maar bij iedereen bekend is dat aansprakelijkheid jegens de particuliere klant door de werf niet kan worden uitgesloten en als de door de keurmeester geadviseerde reparaties standaard achteraf ook door hem worden gekeurd, blijven er alleen nog maar betrouwbare werven over.


kvanoost@xs4all.nl


Dit stuk verscheen eerder in De Bokkepoot, het blad van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Bedrijfsvaartuig.


Mooiste scheepvaartfestival ooit in Groningen gehouden

Groninger WelVaart deze zomer in Stad en Ommeland


Bootbewoners en andere liefhebbers van water, schepen en cultuur kunnen deze zomer ruimschoots hun hart ophalen. Meer dan 200 historische schepen leggen tussen 28 – 31 juli 2005 aan in de stad. De schepen vormen de kern van een sfeervol nautisch-cultureel festival. Niet eerder kwamen zoveel mooie schepen naar Groningen en niet eerder is er in stad en provincie zo’n uitgebreid nautisch en cultureel evenement georganiseerd. De organisatie is in handen van de stichting Groninger WelVaart. Die ontwikkelt het programma in samenwerking met Groninger schippers, kunstenaars, galerieën en musea in stad en ommeland. Het evenement is een grote toeristische publiekstrekker in de zomer van 2005. De organisatoren verwachten dat 100.000 bezoekers het evenement in de stad zullen bezoeken.


©fotograaf Joost Sizoo[[Image:]]Een groot aantal schepen heeft zich al aangemeld. De schepen varen op 27 en 28 juli via het Reitdiep, het Van Starkenborgh ka-naal, het Eemska-naal en het Noord-Willemska-naal de stad in. De schepen me-ren af aan de kop van de Noorder-haven, de Aa, de Zuiderhaven, het Verbindingska-naal, de Oosterhaven en het Eemskanaal. Op 1 augustus zullen de meeste schepen de stad weer verlaten. Van donderdag 28 juli t/m zondag 31 juli is er op deze locaties een breed programma met bijvoorbeeld demonstra-ties van oude motoren, werktuigen en nautische ambachten, rondleidingen aan boord, rondvaarten, een gevarieerd muziekprogramma, een beeldende kunstroute, exposities aan boord, waterspellen, teveel om op te noemen. (vervolg op pagina 15).[[Image:]]

[[Image:]]Groninger WelVaart deze zomer in Stad en Ommeland


Schepen Estafette, twee weken feest

Groninger WelVaart begint al op 25 juli met de Schepen Estafette. Op een tiental plaatsen langs de vaarroute naar en van Groningen wordt een nautisch en cultureel programma georganiseerd voor schippers en publiek. De WelVaart Estafette start in Assen, Leeuwarden en Zoutkamp, het klapstuk vindt plaats in de stad Groningen, het vervolg vindt plaats in o.a. Garrelsweer, Appingedam en Hoogezand-Sappemeer en de afsluiting vindt plaats in Leer (Duitsland). Daarmee is het twee weken feest in Noord-Nederland en Ostfriesland: van maandag 25 juli t/m zondag 7 augustus. Veertien dagen lang zetten we met z’n allen de waterwegen en mooie havens in onze regio in het zonnetje.


Zomerreünie LVBHB

De schepen die Groningen komen bezoeken zijn lid van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). Dit is de grootste Nederlandse behoudsvereniging voor historische schepen. De vereniging houdt jaarlijks een zomerreünie voor haar leden in een havenplaats in Nederland. De stichting Groninger WelVaart heeft de LVBHB uitgenodigd om in 2005 de reünie in Groningen te vieren.


Helpt u Groninger WelVaart met een beetje ruimte …

Met zoveel schepen extra wordt het lekker ouderwets druk in de stad. Samen met de gemeente zorgt de organisatie van Groninger WelVaart voor zoveel mogelijk ligplaatsen en voorzieningen. Wilt U als woonboot bewoner een handje helpen met een bandje, een touwtje en een draadje stroom?


… of met raad en daad

Groninger WelVaart is inmiddels uitgegroeid tot een flinke organisatie, die nog steeds bijna geheel draait op vrijwilligers. Wilt u meedoen om Groninger WelVaart tot een succes te maken? Alle slimme koppen en helpende handen zijn van harte welkom, bij alle voorbereidingen maar vooral ook tijdens het grote feest zelf. Wij zoeken nog mensen voor de informatieposten, begeleiders bij de nautische demonstraties, begeleiders bij het kinderprogramma en de waterspellen en techneuten voor allerlei klussen. Aarzel niet en doe mee!


… of met slaapplaatsen

Onder de naam Groningen voor de Boeg varen beeldend kunstenaars, fotografen en dichters op een aantal schepen mee naar Groningen. Tijdens deze tocht maken zij onderweg nieuw werk. De gedichten, foto’s en schilderijen worden tijdens Groninger WelVaart geëxposeerd. Wij zoeken nog overnachtingsplekken voor een aantal kunstenaars tijdens Groninger WelVaart. Als u ruimte hiervoor beschikbaar heeft, wilt u dan even contact met ons opnemen?


Meer informatie

Veel informatie over Groninger WelVaart is te vinden op onze website www.groningerwelvaart.nl. Maar u kunt ons ook mailen op info@groningerwelvaart.nl of tijdens kantoortijden bellen op nummer 050 – 31 99 7 55.


Martine van Lier

Voorzitter Stichting Groninger WelVaart

[[Image:]]


Bericht van de gemeente: Inspectie kademuren

Zoals wellicht bij u bekend, zijn de kademuren van de Diepenring in de jaren 70 aangewezen als beschermd rijksmonument. Rijksmonumenten vallen onder de bescherming van de Monumenten wet 1988. Dit betekent dat er niets aan gewijzigd mag worden zonder een monumentenvergunning.


Bij veel woonboten zijn in het verleden trappen, afhouders, ringen e.d. in deze muren bevestigd. Dat is natuurlijk niet zo raar, want men wil uiteraard de woonboot zodanig afmeren dat de boot veilig en vast ligt en tevens goed toegankelijk is. Toen de woonboten vorig jaar tijdens de baggerwerkzaamheden van hun plek weg waren, kon je goed zien dat er her en der nog allerlei zaken ‘uit de kademuur staken’.


Inspecteurs van de afdeling Bouw-, Woningtoezicht en Monumenten (van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken) hebben daarom de afgelopen tijd een inventarisatie gemaakt van wat er zoal aan en in de kademuren is bevestigd. Al deze zaken zijn in het verleden zonder monumentenvergunning aangebracht en zijn daarmee eigenlijk illegaal. Voor veel van deze zaken is zelfs ook nog een bouwvergunning nodig op grond van de Woningwet. Tenslotte is er een ontheffing nodig van het verbod uit artikel 34, lid 1, van de Verordening openbaar vaarwater 2002 “om enig obstakel of voorwerp te hebben of te houden op, aan of in openbare oevers en kademuren.”

Een flink aantal wetten en regels waarvan vast niet iedereen zich bewust is.


Wat wil de gemeente nu eigenlijk? Wij willen in ieder geval in overleg met u twee doelen bereiken. Die doelen zijn de bescherming van de kademuren (zowel constructief als qua cultuur-historisch aanzien) en het tegengaan van illegale situaties. Deze doelen willen we bereiken door per woonboot te (laten) bekijken wat er moet gebeuren.

 • Is er sprake van illegaal aangebrachte trappen, ringen, etc., maar zijn die niet ontsierend en brengen ze geen schade aan, dan is een legalisatie waarschijnlijk mogelijk. In dat geval benaderen wij persoonlijk de bewoner en/of eigenaar om dit te bespreken en om eventueel met de vergunningaanvragen behulpzaam te zijn.
 • Is er sprake van illegaal aangebrachte trappen, ringen, etc., maar zijn die niet legaliseerbaar (vanwege schadegevaar en/of ontsierend uiterlijk), dan willen we met de bewoner en/of eigenaar persoonlijk oplossingen bespreken zodat aan de illegale situatie een eind gemaakt kan worden. Het goede afmeren en de toegankelijkheid van de woonboot moeten daarbij gewaarborgd blijven. Mochten daarvoor vergunningen e.d. nodig zijn, dan zullen we daarbij desgewenst ook behulpzaam kunnen zijn.
 • Is er helemaal geen sprake van illegale situaties, dan hoort u niets van ons.


Wij kiezen deze weg omdat veel van de genoemde zaken al in het verleden zijn aangebracht door mensen, die waarschijnlijk niet wisten dat ze daarmee in overtreding zijn. Wij vertrouwen erop dat wij u niet tevergeefs om uw welwillende medewerking vragen. Wel willen we er nadrukkelijk op wijzen dat we met illegale situaties geen genoegen kunnen nemen, aangezien het bij deze kademuren gaat om kwetsbare monumenten die wij cultuurhistorisch van grote waarde achten, en aangezien het natuurlijk gaat om overtredingen van wetten en regelgeving.


De bedoeling is dat u door ons wordt geïnformeerd op het moment dat het duidelijk is dat er bij uw woonboot sprake is van een illegale situatie. Mocht u toch voor die tijd vragen hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van de gemeente Groningen, afdeling Bouw-, Woningtoezicht en Monumenten. Voor vragen over de inventarisatie of over technische zaken is inspecteur P. Petersen bereikbaar op telefoonnummer (050) 367 82 09.

Voor vragen over de regelgeving kunt u contact opnemen met R. Hooijsma, telefoonnummer (050) 367 82 17.

Het bezoekadres is vooralsnog Oosterstraat 51a. Er staat voor na de zomer een verhuizing gepland naar het hoofdkantoor Zuiderdiep 98. Die verhuizing zal te zijner tijd in de Groninger Gezinsbode worden gepubliceerd.


Bovenstaande informatie van de gemeente Groningen is vooral ten behoeve van de bewoners en eigenaren van woonschepen in het Schuitendiep, aan de Turfsingel, het Spilsluizen en het Lopende Diep.

De Waterlijn (deel 10)

een vervolgverhaal door Klaas Koetje

[[Image:]]

Friso, neef van de kroonprins, heeft in een vlaag van verstandsverbijstering zijn Messianisme aangezien voor realiteit. Na van de Visserbrug te zijn gestapt, denkt hij over water te kunnen lopen maar ziet zichzelf ten onder gaan. Was het zelfmoord of het dwaze gedrag van iemand die ieder contact met de werkelijkheid is verloren. In ieder geval wordt zijn roep om aandacht niet gehoord en verdwijnt hij in het slib van de Aa. Niemand mist hem, niemand geeft hem op als vermist. Zijn koninklijke familie wentelt zich in huwelijken en zwangerschappen, begrafenissen en geboortes.


Dus Aa staat voor de Acheron die hem naar de onderwereld heeft gebracht. Een dikke laag slib van een meter of twee, vervuild met chemicaliën, zware metalen, kapotgetrapte fietsen en lijken. Veel lijken. Het spoor bijster en zich vertwijfeld afvragend of zij zich ooit uit deze drek zullen weten los te worstelen.

Fortuin. Onmisbaar element in het leven. Hier tot zijn enkels in de modder. Beklagenswaardig schepsel. Nooit het licht hebben gezien en nooit zal hij het licht aanschouwen. Dat krijg je ervan als je jezelf voornamer maakt door je naam te veranderen. Friso’s bede was dus verhoord. Een hogere macht had erbarmen met het volk gehad.

Sommige mensen gaan op tijd dood. Zij verdienen een jubelzang wegens vroegtijdig heengaan. De mensheid blijft gevrijwaard van de kaalslag die hun aanwezigheid met zich meebrengt. Een voorntje sabbelde aan zijn schedel, een zoetwatermossel hechte zich aan zijn lies, een aal kronkelde rond zijn kuiten en de algen hulden hem in het groene gewaad dat waterplanten siert. Die zal niet meer ontsnappen aan deze hel. Verdoemd tot in de eeuwigheid. Zijn mond bewoog alsof hij Friso probeerde aan te spreken. Als bij leven ontsnapte slechts lucht dat nu in de vorm van belletjes wist te ontsnappen aan de zwaartekracht en uiteenspatte aan het wateroppervlak.

-Jij was toch bezig om minister-president te worden, vroeg Friso.

Het water bewoog. De rimpelingen leken op de geluidsgolven die in de ether onzichtbaar zijn. De kale populist reageerde niet op zijn woorden. Een hand rustte op Friso’s schouder. Hij draaide zich om.

-Hij kan je niet horen. Hij is verloren.

De schouder stak uit de mouw van een mantel die tegelijkertijd voornaamheid en historie weerspiegelde. Friso herkende het gezicht.

-Erasmus, Desiderius Erasmus, sprak de gestalte in antwoord op de vragende blik.

-....maar.....

-Ik kom je helpen. Mijn naam gebiedt dat.

-....maar, hoe......

-Mijn leven speelt zich af onder water. Ik leid degenen rond wier tijd het nog niet is. Sla uw enkels gade.

Friso keek. Zijn voeten stonden op de blubber. Hij was niet als Fortuyn tot zijn enkels in het slijk gezakt. Erasmus sloeg een arm om hem heen.

Boven hun hoofden plonsde iets zachtjes. Friso zag de onderkant van een dobber, het snoer dat naar beneden kwam, de loodjes en het haakje met een worm. De dode politicus hapte in de worm. De lijn werd strak getrokken en terwijl de man naar boven werd getrokken veranderde hij in een eetbare voorn.

Erasmus keek Friso veelbetekenend aan.

-Ik begrijp het, mompelde Friso.


Zijn tijd was nog niet gekomen. Hij mocht een blik werpen op het hellevuur dat in dit land alleen maar water kan zijn. Modder. Bagger. Daaruit was het land tevoorschijn getrokken en daar zou het weer tot terugkeren. Een waarlijk goede, regionale bijbelvertaling zou reppen van ‘uit slik zijt gij voortgekomen en tot slik zult gij wederkeren’.

Erasmus tikte hem bemoedigend op de schouder:

-Misschien wel beter dan ik ooit had kunnen bedenken. Dat zotte idee om het land te hervormen met mensen die op het water wonen. Een vooruitziende blik jongeman. Niets dan lof. Dijken worden doorgestoken, landerijen onder water gezet. Alles om de onvermijdelijke waarheid te maskeren dat dit land geen andere toekomst heeft dan een toekomst onder de zeespiegel. Zelfs drijvende huizen worden gebouwd. Maar welk nut heeft een drijvend huis, vastgeklonken aan een paal als straks in de wijde omgeving alleen nog eb en vloed het uitzicht zijn. Slechts het varende schip zal een veilig heenkomen kunnen vinden.


Friso keek de wijsgeer aan. In wat voor komedie was hij nu weer verzeild geraakt. Ondanks zijn opvoeding kon hij niet geloven dat er iets bestond tussen hemel en aarde dat voor god versleten kon worden. En nu liep hij hier, op de bodem van de Aa, tussen Visser- en Aa-brug in gezelschap van een van de grootste denkers die ooit in de Lage Landen had bestaan. Een man waar hij een diep respect voor had. Een geboren bastaard, zoon van een priester die zijn lusten niet had kunnen bedwingen. Dat kon alleen maar het ongerijmd bewijs zijn van zijn overtuiging dat waarlijke grootsheid van denken goddeloos moest zijn. Echter, als Friso kopje onder was gegaan en hier van gedachten kon wisselen met de humanist uit Rotterdam, dan zou hij haast bezwijken voor de aanlokkelijkheid van het geloof. Dat zou alles zo verklaarbaar maken.

Een geweldige plons schrikte hem op uit zijn gedachten. Een vette gestalte plofte op de bodem. Mes in de buik, keel opengesneden. Friso herkende iets. Hoe heette die vent ook alweer. Had wel eens het nieuws gehaald met het kweken van cactussen of iets dergelijks. Nee, nee. Was een achterneef van die geflipte schilder die zo nieuwsgierig was naar de anatomische structuur van zijn oren dat hij had besloten er eentje af te snijden. Kon die het beter bekijken alvorens aan zijn zoveelste zelfportret te beginnen. Van der Graaf? Nee. Toe. Dat onderwaterleven tastte zijn geheugen aan. Hij moest hier eigenlijk uit zien te komen. De loutering zoeken. Misschien zelfs het paradijs. Van…eh….van Kok. Nee, dat was die paarse premier die nu met schaamrood op de kaken…..

-Van Gogh, Theo, hielp Erasmus de koninklijke telg uit zijn amnesie.

-Wat doet die hier, vroeg Friso.

-Ach, sommige mensen denken dat scheldkanonnades de ultieme uiting zijn van het recht op vrijheid van meningsuiting en anderen zien daarin een misplaatste reden om iemand de mond te snoeren. Het bewijs dat god niet bestaat. Alleen de rechter oordeelt. Scheldpartijen zijn doorgaans opgebouwd uit slechte vergelijkingen en getuigen van het ontbreken van creatief vermogen. Schelden is alleen een teken van kracht wanneer de woorden zich hebben verankerd in een literaire vorm en voortkomen uit een coherente visie op het onderwerp dat uitgescholden wordt. Eerst komt het denken dan het woord. En angst kan nooit de grondslag zijn van het denken. Denken dat uit angst voortspruit leidt tot geloof en geloof leidt tot moord en doodslag.


Friso keek Erasmus aan:

-Dus als je gelooft dat je met camera’s en microfoons de binnenstad veiliger maakt, leidt dat juist tot moord en doodslag?

De veelbetekenende blik was voldoende. Het stadsbestuur voerde een heimelijk beleid dat des duivels was. Dat kon ook niet anders. Als de Hondsrug de Louteringsberg was dan lag Groningen op het laagste punt en moest het paradijs ergens bij de Duitse grens liggen, in de buurt van Emmen. En de Grote Markt mocht dan wel op het topje van het laagste punt liggen maar was dat dan niet het bewijs dat de stad gefundeerd was op misleiding. Was het niet zelfs zo dat de Grote Markt zelf uit het lood was aangelegd ten opzichte van de kompasroos zodat van een zuid- west-, noord- en oostwand geen sprake kon zijn. Was het dan niet zo dat een referendum over een oostwand dus een bedrieglijke exercitie was. Volksverlakkerij in plaats van een volksraadpleging?

Friso voelde zich misselijk worden. Hij wilde weg uit de zwaveldampen. Weg uit het slijk. Van zijn kleren wissen die drek. Zijn hoofd reinigen. Erasmus keek hem goedkeurend knikkend aan:

-Misschien heb je nu al genoeg gezien.

-Maar is er dan niemand te vertrouwen.

De wijsgeer slikte.


Een tweede keer brak de waterspiegel. Een dreun deed de Acheron beven. Vissen zochten een veilig heenkomen. De verdoemden jammerden geluidloos. Door het opwervelende slik zag Friso geen hand voor ogen meer.

Onder zijn voeten bewoog de bodem. Hij werd opgetild. Een stevige vloer bracht hem naar boven. Hij sloeg zijn ogen op. Door het oppervlak zag hij de blauwe lucht naderen. Een metalen arm stak gekromd in zijn richting. Friso keek naar zijn voeten. Hij stond in een stalen bek. De bagger stroomde langs zijn voeten. Hij verloor het bewustzijn.


De graafmachinist had 112 gebeld. Een verpleger boog zich over de prinselijke gestalte die temidden van veralgde fietsen, condooms en slijk op de kade bij Waterborg was neergelegd.

Een drenkeling. De verpleger drukte de neus van Friso dicht, stiet zijn adem in diens mondholte en drukte met beide handen een paar keer stevig op de borst.

Een gulp water kwam uit de jongeman. De verpleger keek gespannen. Hij zag de lippen bewegen en keek bedenkelijk. Zei deze drenkeling nu werkelijk ‘Beatrix’. Hoe kon je in je doodsstrijd nou in godsnaam de koningin aanroepen.

Friso sloeg zijn ogen open, haalde onregelmatig adem en zei terwijl hij wenste het schaamrood op de kaken te hebben:

-Beatrijs. De enige die te vertrouwen is, is Beatrijs.


(wordt mogelijk vervolgd)


[[Image:]]